BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh čiastkového uznesenia - Tešovič Rastislav

Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1945/8 do vlastníctva Ing. Juraja Moravanského

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

...za cenu 269,36 Eur/, celkove za kúpnu cenu 8 350,16 Eur