BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1945/8, do vlastníctva Ing. Juraja Moravanského

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  predaj novovytvoreného  pozemku  registra „C“  v k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1945/8 – záhrady vo výmere 31 m², oddeleného podľa GP č. 001-GP/2019 od pozemku parc. č. 1945/1 – záhrady vo výmere 35 m², evidovaného na LV č. 270, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, Ing. Jurajovi Moravanskému, , Bratislava, v celosti, do výlučného vlastníctva  za cenu  83,13 Eur/m², celkove za kúpnu cenu 2 577,03  Eur,
   
s podmienkami:
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
 
Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemku nachádzajúceho sa v oplotenom dvore rodinného domu, súpis. č. 20194, postaveného na pozemku parc. č. 1931/8 a priľahlého pozemku parc. č. 1931/1, vo vlastníctve žiadateľa.  Predajom pozemku vznikne oplotený ucelený majetkovoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve žiadateľa s prístupom k rodinnému domu a pozemkom vo vlastníctve žiadateľa. Iné formy predaja  pozemku uvedené v § 9a  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov poukazujúc na situovanie pozemku vo vlastníctve žiadateľa a predávaného pozemku, kedy predajom predmetného pozemku dôjde k vytvoreniu majetkovoprávne usporiadaného celku vo vlastníctve žiadateľa,  by nebolo vhodné aplikovať pre tento prípad.