BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na určenie mesačného platu primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. zrušuje

uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2018 zo dňa 19. 12. 2018.

B. určuje
s účinnosťou od 1. decembra 2019 plat primátora nasledovne:
Základný plat primátora hlavného mesta SR Bratislavy vypočítaný v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov sa zvyšuje o 40 %.
C. ukladáriaditeľovi Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy
každoročne predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o výške platu primátora hlavného mesta SR Bratislavy.

                                                                                        T: k 30. 06.