BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Nadácia mesta Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
1. založenie nadácie pod názvom Nadácia mesta Bratislavy so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava,
 
2. vklad zakladateľa hlavného mesta SR Bratislavy do novozaloženej nadácie Nadácia mesta Bratislavy v sume 6 638,00 Eur (slovom šesťtisícšestotridsaťosem eur),

3. nadačnú listinu nadácie Nadácia mesta Bratislavy,
 
4. za členov správnej rady nadácie Nadácia mesta Bratislavy so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava:
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................,
 
5. za členov dozornej rady nadácie Nadácia mesta Bratislavy so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava:
.............................
.............................
.............................,
 
6. za správcu nadácie Nadácia mesta Bratislavy so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava:
.............................