BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Informácia o začatí konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa č. 9 ods. 2 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
že na základe riadne odôvodneného podnetu spoločnosti Parking House, a.s., so sídlom Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, zastúpenej advokátskou kanceláriou Capitol Legal Group, s.r.o., so sídlom Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, zo dňa 7. 10. 2019, sa začína konanie podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len „ústavný zákon“) voči Ing. Matejovi Vagačovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, a to dňom 8. 10. 2019, kedy bol tento podnet doručený Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, pričom dôvodom začatia tohto konania je podozrenie z možného porušenia čl. 4 a čl. 6 ods. 1 v spojení s čl. 6 ods. 3 ústavného zákona menovaným verejným funkcionárom.
B. vyzýva
podľa čl. 9 ods. 4 ústavného zákona poslanca uvedeného v časti A tohto uznesenia, aby sa vyjadril k podnetu spoločnosti Parking House, a.s., so sídlom Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, zastúpenej advokátskou kanceláriou Capitol Legal Group, s.r.o., so sídlom Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, zo dňa 7. 10. 2019, a aby toto vyjadrenie zaslal komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.

                                                                                        T: do 7 pracovných dní
                                                                                            odo dňa schválenia uznesenia
                                                                                            mestského zastupiteľstva
C. žiadapredsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy,
aby zabezpečil, že kópia podnetu uvedeného v časti A tohto uznesenia sa doručí poslancovi uvedenému v časti A tohto uznesenia, ako aj ďalším osobám uvedeným v tomto uznesení, ktoré sa majú k obsahu tohto podnetu vyjadriť.

                                                                                        T: 21. 11. 2019
D. žiadapredsedu komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy,
aby poskytol predsedovi komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy kópie všetkých zápisníc komisie týkajúcich sa jej zasadnutí v termíne od 8. 12. 2018 do 8. 10. 2019.

                                                                                        T: 02. 12. 2019
E. vyzýva
podľa čl. 9 ods. 4 ústavného zákona 1. námestníčku primátora hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Tatianu Kratochvílovú, aby sa vyjadrila k podnetu spoločnosti Parking House, a.s., so sídlom Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, zastúpenej advokátskou kanceláriou Capitol Legal Group, s.r.o., so sídlom Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, zo dňa 7. 10. 2019, a aby toto vyjadrenie zaslala komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.

                                                                                        T: do 5 pracovných dní odo dňa
                                                                                            schválenia uznesenia
                                                                                            mestského zastupiteľstva
F. poveruje
komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, aby v prípade, ak je to potrebné, v mene Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy vykonala ďalšie dokazovanie v súlade s čl. 9 ods. 4 ústavného zákona.
G. ukladákomisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy,
aby predložila na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy návrh rozhodnutia vo veci, v ktorej sa začína konanie podľa časti A tohto uznesenia.

                                                                                        T: 12. 12. 2019