Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 10.06.2024

 1. 1.Návrh na nájom nebytových priestorov v stavbe so súpis. č. 436 na Uršulínskej 9 v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.

  Materiály
 2. 2.Memorandum o spolupráci pri budovaní Zážitkového centra vedy s planetáriom

 3. 3.Návrh na schválenie Postupu pri vymáhaní vybraných pohľadávok

  Materiály
 4. 4.Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 06.03.2015, Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 20.10.2015 a Dohody o ukončení zmluvy o dodávke služieb spojených s nájmom nebytového priestoru zo dňa 22.10.2016, ako prípad hodný osobitného zreteľa

  Materiály
 5. 5.Návrh na prenájom bytu Materskej škole sv. Vincenta de Paul, Chlumeckého 12 ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 6. 6.Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom v Bratislave, k. ú. Ružinov, v rámci projektu „Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA“

 7. 7.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10928/2 a nasl., Sartorisova ulica, prof. Mgr. Júlii Kanovskej Halamovej, PhD. a Márii Braunovej

 8. 8.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 2700/38, ulica Kataríny Brúderovej, Elene Kulhánkovej

 9. 9.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 2700/39, ulica Kataríny Brúderovej, RNDr. Ivanovi Matulovi a spol.

 10. 10.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 384, Kremeľská ulica, Eve Miklósovej a spol.

 11. 11.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 417/10, parc. č. 417/11, Poľnohospodárska ulica, Rastislave Mihókovej a spol.

 12. 12.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 121/2, parc. č. 124/2, ulica Jána Raka, Anne Požgayovej

 13. 13.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1891/6, ulica Čsl. Tankistov, Tomášovi Zlatníkovi a Barbore Zlatníkovej

 14. 14.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Rusovce, k. ú. Čunovo a k. ú. Jarovce, parc. č. 691 a nasl., s Podielnickým družstvom DUNAJ

 15. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Petržalka, pod kontajnerovými stojiskami

 16. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3359/1, na vybudovanie a užívanie prístupového bezbariérového vstupu do bytového domu Švabinského 2, 4, 6

 17. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1294/5, pre mestskú časť Bratislava-Rača

 18. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu nebytových priestorov v stavbe na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre DONET, s.r.o. so sídlom v Bratislave.

 19. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, pre Mestské lesy v Bratislave

 20. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5794/6, pre Technické siete Bratislava a.s.

 21. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, pre spoločnosť Meopta, správa a údržba bytov, s.r.o., so sídlom v Bratislave.

 22. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu časti pozemkov v Bratislave na Železnej studničke, k. ú. Vinohrady, pre spoločnosť ORAVA-STAV s.r.o., so sídlom v Bratislave

 23. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa uzatvorenia dodatku k zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0560-07-00, k. ú. Ružinov, pre spoločnosť STANISLAV a SYN spol. s r. o.

 24. 24.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia predmetu nájmu na Karloveskej 32 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves a zníženia nájomného, pre Rehoľu menších bratov konventuálov – minoritov so sídlom v Bratislave.

 25. 25.Návrh na odstúpenie od nájomnej zmluvy týkajúcej sa nebytových priestorov vo výmere 109,20 m² v stavbe Mýtneho domčeka, k. ú. Petržalka, s nájomcom EKOPALETA, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave.

 26. 26.Návrh na zúženie predmetu nájmu Zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0843 17 00 zo dňa 09.11.2017 medzi hlavným mestom SR Bratislava a mestskou časťou Bratislava- Vrakuňa.

 27. 27.Návrh na schválenie zmeny nájomcu a zmeny podmienok Zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0965 08 00 uzatvorenej s nájomcom pánom Idrisom Munišim

 28. 28.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemkom v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 25 a parc. č. 54, Kremeľská ulica, v spoluvlastníctve Miroslava Swierka a spol.

 29. 29.Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Dúbravčická ulica, parc. č. 2097/100 a nasl., na realizáciu stavby „Cyklomost Dúbravka – Lamač“

 30. 30.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5333/60, Podunajská ulica, spoločnosti FeBORD s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie vzťahu pozemku pod stavbou

 31. 31.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10710/21, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbami garáží na Mraziarenskej ulici

 32. 32.Návrh na schválenie zmeny účelu zverenia stavby so súpis. č. 695 a zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1807 a nasl., Šintavská ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka

 33. 33.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 891/120 a nasl., Kubačova ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Rača

 34. 35.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Mlynská dolina, do správy Komunálneho podniku Bratislavy

 35. 36.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 592/2020 zo dňa 24.09.2020, ktorým bolo schválené zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Grasalkovičova záhrada, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 36. 37.Návrh na zmeny uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 338/2019 zo dňa 21.11.2019, bod 7, a č. 393/2020 zo dňa 31.01.2020, bod 2, ktorými bolo schválené zverenie nehnuteľností do správy mestskej časti Bratislava-Rača

 37. 38.Návrh na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5875/113 a nasl., v prospech spoločnosti Nesto Sever Land Development, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 38. 39.Návrh na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1866/19 a nasl., v prospech hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, pre účely stavby NS MHD II. etapa

 39. 40.Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21844/2, ulica Mlynské nivy, v prospech spoločnosti Kalos, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 40. 41.Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 20202, Staré Grunty, v prospech spoločnosti OTYK invest, s. r. o. so sídlom v Bratislave

 41. 42.Rôzne