Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 08.06.2020

 1. 1.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

 2. 2.Návrh Záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2019 a Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2019

 3. 3.Aktualizovaný výpočet percentuálnych podielov mestských častí na rok 2020

 4. 4.Návrh na načerpanie nového úrokového rámca a kontokorentného úveru z dôvodu krytia očakávaných dopadov ekonomickej krízy, spôsobenej pandémiou nového koronavírusu

 5. 5.Inventarizácia majetku hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12.2019

 6. 6.Informácia o odpísaných pohľadávkach hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018

 7. 7.Informácia o účtovnej závierke za rok 2019 a správe o hospodárení za rok 2019, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu

  Materiály
 8. 8.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2019, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o.

  Materiály
 9. 9.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2019, , ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

  Materiály
 10. 10.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2019, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

  Materiály
 11. 11.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a návrhu na naloženie s výsledkom hospodárenia za rok 2019, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s.

  Materiály
 12. 12.Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre nájomcu HOCKEY CENTER s.r.o., Stará Vajnorská 17, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

  Materiály
 13. 13.Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatňových priestorov s príslušenstvom na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre Občianske združenie Jumping Jou ako prípad hodný osobitného zreteľa

  Materiály
 14. 14.Informácia o dopade pandémie COVID-19 na Správu telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 15. 15.Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia pre nájomcu Nectar Land s.r.o., Česká 21, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

  Materiály
 16. 16.Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia pre nájomcu JANKOVICH SK, s.r.o., Trnková 74, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

  Materiály
 17. 17.Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia pre nájomcu VD Hostels, s.r.o., Komárňanská 69, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

  Materiály
 18. 18.Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia pre nájomcu Café Zimák s.r.o., Komárňanská 69, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

  Materiály
 19. 19.Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia pre nájomcu HOCKEY CENTER s.r.o., Stará Vajnorská 17, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

  Materiály
 20. 20.Návrh na schválenie nájmu časti terasy budovy Kúpaliska a Sauny Delfín za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia pre nájomcu Zamiro, s.r.o., Ružová dolina 18, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

  Materiály
 21. 21.Návrh Dohody o preložke plynárenského zariadenia a návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena pre projekt modernizácia električkových tratí, Dúbravsko-Karloveská radiála.

 22. 22.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 237/77, do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Františka Žvacha a manželky Oľgy Žvachovej

  Materiály
 23. 23.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3969/8, do bezpodielového spoluvlastníctva Dušana Chudého a manželky Evy Chudej

  Materiály
 24. 24.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21644/12, Mgr. Helene Podolskej a manželovi Jurajovi Laučíkovi a Ing. Nore Laučíkovej

 25. 25.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 2075/13 a parc.č. 2075/15, pavlovi Pilkovi

  Materiály
 26. 26.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1564/4, parc. č. 1579/1, parc. č. 1580/1, parc. č. 1581/1, Gronárska ulica

 27. 27.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. staré Mesto, parc.č. 21375/5, Slovenskej národnej galérii so sídlom v Bratislave

  Materiály
 28. 28.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov, v stavbe na Gorkého 17, Laurinskej 19 a 20 v Bratislave, k.ú. Staré mesto, mestskej príspevkovej organizácii Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

  Materiály
 29. 29.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k.ú. Ružinov, parc.č. 15286/21 a parc.č. 15286/1, vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu Svidnícka 7, 9, 11 a 13 v zastúpení spoločnosti Správy domov SBD Bratislava II, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 30. 30.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k.ú. Nivy, parc.č. 22198/3 a parc.č. 23014/1, Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v zastúpení spoločnosti Zero Bypass Limited, organizačná zložka a spoločnosti D4R7 Construction s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 31. 31.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Ružinov, parc.č. 15681/1, spoločnosti TBG Slovensko, a.s., so sídlom v Pezinku

  Materiály
 32. 32.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Dúbravka, parc.č. 3044, Kristijanovi Buqajovi

  Materiály
 33. 33.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Čunovo, parc.č. 2104, občianskemu združeniu OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENKU so sídlom v Bratislave

 34. 34.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 146/2019 zo dňa 25.04.2019, ktorým schválilo nájom časti pozemkov mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, za účelom vybudovania a užívania verejného chodníka, ktorý spojí existujúci nadchod nad Karloveskou ulicou s ulicou Jána Stanislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

  Materiály
 35. 35.Návrh na zriadenie vecného bremena na časť pozemku v Bratislave, k.ú. Staré mesto, parc.č. 21637, ulica K Železnej studienke, v prospech spoločnosti PROJEKT INVESTMENT s.r.o., so sídlom Žiar nad Hronom

  Materiály
 36. 36.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2265/4, Beňadická ulica, Pavlovi Belákovi ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlého pozemku

 37. 37.Návrh na schválenie zámeru na nájom nebytových priestorov – garážové stojiská nachádzajúce sa na Bajzovej 8/A v Bratislave, k.ú. Nivy, garážové stojisko a garáž na Blumentálskej 10, k.ú. Staré Mesto, garáže na Jurigovom nám 1 – KOTVA, k.ú. Karlova Ves, garáže na Tománkovej 5, k.ú. Karlova Ves, garáže na Jasovskej ul. Č. 6-8, k.ú. Petržalka, formou priameho nájmu

 38. 38.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 10,07 m² v stavbe bez súpisného čísla – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, v k..ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 39. 39.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 20,19 m² v stavbe bez súpisného čísla – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, v k..ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 40. 40.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 44,44 m² v stavbe bez súpisného čísla – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, v k..ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 41. 41.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 67,12 m² v stavbe bez súpisného čísla – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, v k..ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 42. 42.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 93,71 m² v stavbe bez súpisného čísla – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, v k..ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 43. 43.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Haburská 17,19,21,23, Komárnická 46, Babuškova 4, 10, Gregorovej 2, Karadžičova 6, Košická 14, Slatinská 4, Osadná 9, Kuklovská 37, 39, Donnerova 5, 7, Majerníkova 48, Jána Stanislava 20B, 20C, 20D, Beňovského 14, Ľuda Zúbka 4, Studenohorská 24, Bakošova 30, Markova 15, Vilová 17, Vilová 19, Mlynarovičova 22, Šustekova 5, vlastníkom bytov

  Materiály
 44. 44.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Jadrová 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19, vlastníkom bytov

  Materiály
 45. 45.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 325/2019 zo dňa 24.10.2019, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Vilová 15, č. 500/2004 zo dňa 30.09.2004, ktorým sa schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Čiližská 40

  Materiály
 46. 46.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Jadrová 1,3,5,7,9,11,15,17,19, vlastníkom bytov

 47. 47.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Miletičova 34, Gregorovej 6, Vrútocká 42, Kuklovská 7, Kuklovská 35, 37, 39, Hany Meličkovej 3, Majerníkova 50, Lenardova 12, Gessayova 45, Vígľašská 12, Budatínska 57A, vlastníkom bytov

 48. 48.Návrh na zrušenie zmluvného predkúpneho práva hlavného mesta SR Bratislavy na pozemok v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc.č. 2401/60, Mozartova ulica vo vlastníctve manželov Byalkovcov

 49. 49.Návrh na zverenie nehnuteľného majetku do správy mestských častí hlavného mesta SR Bratislava

  Materiály
 50. 50.Návrh na zverenie nehnuteľností do správy mestských častí Bratislava – Dúbravka, Bratislava – Záhorská Bystrica, Bratislava – Lamač

 51. 51.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 2418/6 a k. ú. Rača, parc. č. 1294/5, Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v Bratislave so sídlom v Bratislave

  Materiály
 52. 52.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa odpustenia povinnosti zrealizovať investície nájomcom do budovy Starej tržnice v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, v súvislosti s epidémiou Covid-19 v sume 80 325, 70 Eur vrátane DPH, pre ALIANCIA STARÁ TRŽNICA

 53. 53.Rôzne