Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 06.06.2022

 1. 1.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022

 2. 2.Žiadosť o odpustenie dlhu , trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpísanie pohľadávok z účtovnej evidencie - Bratislavská organizácia bývania, nezisková organizácia

 3. 3.Informácia o odpísaných pohľadávkach za rok 2021

 4. 4.Informácia o inventarizácii majetku hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12.2021

 5. 5.Návrh zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po zapracovaní pripomienok mestského kontrolóra

 6. 6.Vyhodnotenie pripomienok verejnosti k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.18/2011

 7. 7.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021 a návrhu na naloženie s výsledkom hospodárenia za rok 2021, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.

 8. 8.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021 a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2021, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol.s.r.o.

 9. 9.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021 a správe o hospodárení za rok 2021, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu

 10. 10.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2021, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

 11. 11.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021 a návrhu na naloženie s výsledkom hospodárenia za rok 2021, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s.

 12. 12.Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.

 13. 13.Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti MKK Grossling s.r.o.

 14. 14.Návrh na schválenie nájmu nebytového priestoru vo výmere 8m2 v stavbe so súpisným číslom 7783, nehnuteľná kultúrna pamiatka, na Hodonínskej 44 v Bratislave, k.ú. Záhorská Bystrica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 15. 15.Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia verejných priestorov okolia cintorína Karlova Ves – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu ( kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87)

 16. 16.Deklarovanie finančnej spôsobilosti (spolufinancovanie ) prijímateľa na projekt „ Nová električková trať v Petržalke, 2.časť Bosáková ulica – Janíkov dvor “

 17. 17.Bratislava 2030 – Program rozvoja obce

 18. 18.Návrh na zverenie bratislavských lavičiek mestským častiam Bratislava a príspevkovej organizácie MARIANUM – pohrebníctvo mesta Bratislava

  Materiály
 19. 19.Návrh na schválenie podmienok OVS – prenájom stavby a pozemku na Partizánskej lúke za účelom prevádzky bufetu , vonkajšieho sedenia a prevádzky verejných toaliet

 20. 20.Informačný materiál o zámere vyhlásiť verejné obstarávanie na koncesiu s cieľom rozšírenia portfólia nájomných bytov

 21. 21.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 23086/1, ulica Stará Vajnorská, spoločnosti BRS, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 22. 22.Návrh na predaj pozemku ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 1769/3, ulica Pod násypom, manželom Poltárskym

 23. 23.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4410/6 a nasl., spoločnosti APOLLO ARENA s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 24. 24.Návrh na predaj pozemkov ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 6029/1, parc. č. 6029/2, parc. č. 6029/3, Andrejovi Banášovi

  Materiály
 25. 25.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, Vrakunská cesta, parc. č. 15711/1, žiadateľovi Železniciam Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 26. 26.Návrh na predaj pozemku ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3141/1, žiadateľovi spoločnosti DEVELOPMENT 3, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ulica Výhonská 1

 27. 27.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, registra „C“ KN, parc. č. 2280/6 a parc. č. 2285/6, spoločnosti SU living s.r.o. so sídlom v Nitre

  Materiály
 28. 28.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3726/7 a nasl., vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky parc. č. 3725/2 a nasl., vo vlastníctve spoločnosti MB trade EU, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 29. 29.Návrh na schválenie zámeny ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľností v Bratislave, s Cirkevným zborom evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava Legionárska, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 30. 30.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, Dúbravka, Nové Mesto, Staré Mesto, pod kontajnerovými stojiskami

 31. 31.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 3228, Petrovi Kertészovi a Róbertovi Kertészovi

 32. 32.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 1240 a parc. č. 1198, Jánovi Štefanšichov

 33. 33.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v stavbe so súpis. č. 419 na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre spoločnosť DONET, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 34. 34.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v stavbe na Panskej 35 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Lekáreň u Salvatora, n.o., so sídlom v Bratislave

 35. 35.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3352, Jaserovi Mustafimu

 36. 36.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, žiadateľovi mestskej časti Bratislava–Rača.

  Materiály
 37. 37.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, občianskemu združeniu KoZa v Háji so sídlom v Bratislave

  Materiály
 38. 38.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2243/1, občianskemu združeniu Zóna Svetlá-Tichá-Slávičie, o.z., na zriadenie detského ihriska / materiál bude odovzdaný najneskôr v pondelok 30.05.2022.

 39. 39.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 660/2016 zo dňa 16.11.2016, ktorým sa schválil ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 818/20 a parc. č. 818/21 pre občianske združenie Pedál so sídlom v Bratislave

  Materiály
 40. 40.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov, v stavbe na Gorkého 17, Laurinskej 20 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, novovznikajúcej neziskovej organizácii Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava, n. o.

  Materiály
 41. 41.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 2895/1, spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s., so sídlom v Bratislave (ako víťazovi súťaže o ideový zámer Csákyho záhradníctva – Záhrada Parková)

  Materiály
 42. 42.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia predmetu nájmu v zmluve o nájme č. 088300691400 v znení jej neskorších dodatkov uzatvorenej s Dopravným podnikom Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave, sociálne zariadenie pre vodičov v Slávičom údolí v k. ú. Karlova Ves

 43. 43.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa budúceho nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21529, Ing. Ivanovi Peschlovi

  Materiály
 44. 44.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 740/2021 zo dňa 18. 02. 2021, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom častí pozemkov pod reklamnými stavbami a dohoda o urovnaní vzájomných vzťahov so spoločnosťou Akzent BigBoard, a.s., so sídlom v Bratislave

 45. 45.Návrh na schválenie mimosúdnej dohody ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, so spoločnosťou MTI a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 46. 46.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 912/2017 zo dňa 27. 09. 2017, ktorým bol schválený nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Neziskovej organizácii CAMERA OBSKURA so sídlom v Bratislave

 47. 47.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa ukončenia nájomných zmlúv uzatvorených s vlastníkmi stánkov pred Železničnou stanicou Bratislava Hlavná stanica

  Materiály
 48. 48.Návrh na ukončenie nájomného vzťahu k pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, odstúpením od zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0491 13 00 uzatvorenej so spoločnosťou M.J.A. s.r.o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 49. 49.Návrh na odstúpenie od nájomnej zmluvy týkajúcej sa nebytového priestoru v stavbe súpis. č. 75 na pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11306, Budyšínska 1, s nájomcom Ľudovítom Zaťkom.

 50. 50.Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného pre nájomcov nebytových priestorov na Laurinskej 5 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, z dôvodu protipandemických opatrení a nesplnenia povinnosti prenajímateľa

  Materiály
 51. 51.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.36 vo výmere 36,34 m² v stavbe bez súpisného čísla - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 52. 52.Návrh na nájom nebytových priestorov v stavbe so súpis. č. 136 na pozemku parc. č. 4 na Laurinskej 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 53. 53.Návrh na nájom pozemku a stavby chodníka v Bratislave, k. ú. Petržalka, v súvislosti s realizáciou projektu modernizácie riadenia križovatky Furdekova - Šustekova – Mamateyova

 54. 54.Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom v Bratislave, k. ú. Čunovo, na rozšírenie vstupnej komunikácie do Čunova

 55. 55.Návrh na kúpu pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, Zlaté piesky, parc. č. 15850/36, parc. č. 15850/37, parc. č. 15850/42 a parc. č. 15850/201, do výlučného vlastníctva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 56. 56.Návrh na schválenie predaja pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1860/18 a nasl., spoločnosti BILLA, s.r.o. a spoločnosti BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s.r.o., so sídlom v Bratislave

 57. 57.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou na Fajnorovom nábreží, vo vlastníctve Verejné prístavy, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 58. 58.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Moravskej ul.

  Materiály
 59. 59.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Pluhovej ul.

  Materiály
 60. 60.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2386/48 a nasl., MUDr. Anne Jenčíkovej a spol., ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod garážami v Slávičom údolí

 61. 61.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 23028/19 a parc. č. 23028/18, Mgr. art. Filipovi Tůmovi a Nele Pociskovej, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou

 62. 62.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, parc. č. 3557 a parc. č. 3558/5, k. ú. Vrakuňa, Dvojkrížna ulica, do priamej správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

  Materiály
 63. 63.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, parc. č. 15581, k. ú. Ružinov, Sedmokrásková ulica, do priamej správy mestskej časti Bratislava-Ružinov

  Materiály
 64. 64.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, ulica Ivana Bukovčana, do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

  Materiály
 65. 65.Návrh na zverenie pozemkov a stavebných objektov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, do správy mestskej príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Bratislava

  Materiály
 66. 66.Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby a užívania chodníka na pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Mýtna ulica, v prospech spoločnosti BLUMENTAL OFFICE I, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 67. 67.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 6088/45, ulica Ladislava Dérera, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 68. 68.Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k.ú. Lamač, parc.č. 1956/6 a parc.č. 1956/7, Pod Zečákom, so spoločnosťou Rázsochy Development, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 69. 69.Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku v Bratislave, k.ú. Záhorská Bystrica, parc.č. 920/100, Pútnická ulica, v prospech Miriam Horváthovej

  Materiály
 70. 70.Návrh na kúpu pozemkov v Bratislave, k.ú. Rača, Pekná cesta, parc.č. 17358/1, parc.č. 17358/4, parc.č. 17358/5, parc.č. 17358/6 a parc.č. 17358/7, do výlučného vlastníctva hlavného mesta slovenskej republiky Bratislava

  Materiály
 71. 71.Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti v Bratislave, k.ú. Trnávka, stavba bufetu so súpis. č. 18265 v lokalite Zlaté piesky, od Ing.PhD.Miroslava Hukela

 72. 72.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmluvy o spolupráci a zmluvy o nájme č.052/6-1/22 za účelom prevádzkovania detského kolotoča

  Materiály
 73. 73.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmluvy o spolupráci a zmluvy o nájme č.052/6-2/22 za účelom prevádzkovania elektrického safari autobusu

  Materiály
 74. 74.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmluvy o spolupráci a zmluvy o nájme č.052/6-3/22 za účelom prevádzkovania turistického vláčika

  Materiály
 75. 75.Rôzne