Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 04.11.2019

 • 4. novembra 2019, 15:00 h (vynimočne začína komisia o 15,00 hodine)
 • Magistrát, č.dv. 103
 • Primacialne namestie 1
 • Predsedajúci: Mgr. Tešovič Rastislav
 • Pozvánka [38.54 kB]
 1. 1.Ohrozenie majetkovo právneho vysporiadania budovy Majáka nádeje

  Materiály
 2. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

 3. 3.Nadácia mesta Bratislavy

  Materiály
 4. 4.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme pozemku a stavby č. 7/2019 na dobu určitú od 01.01.20120 do 31.12.2020 pre JURIŠTA spol.s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 5. 5.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, v lokalite Železničnej ulice, parc. č. 37/8, Jozefíne Kocúrovej

 6. 6.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 16952/178, spoločnosti Bjoern s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 7. 7.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc.č.518/5 a návrh na predaj pozemku v Bratislave. K.ú. Záhorská Bystrica, parc.č.518/7, ako aj majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

  Materiály
 8. 8.Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa novovytvoreného pozemku v Beratislave, k.ú. Vrakuňa, parc.č. 1945/8 do vlastníctva Ing. Juraja Moravanského

 9. 9.Návrh na schválenie predaja pozemku v Bratislave, k.ú. Dúbravka, parc.č. 1336/6 ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou, spoločnosti AZALEA, s.r.o.

  Materiály
 10. 10.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka a k. ú. Rača, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky a stavby v k. ú. Záhorská Bystrica, vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja so sídlom v Bratislave

  Materiály
 11. 11.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3553/22 a parc. č. 3553/15, Dvojkrížna ulica, spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlého pozemku

 12. 12.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc.č. 842/5, Starohájska ulica, spoločnosti Conex Impuls, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavanému stavbou vo vlastníctve žiadateľa

 13. 13.Návrh predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1815/2, Ing. Zuzane Čermanovej, PhD. ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa

 14. 14.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/11, parc. č. 5409/15, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa

  Materiály
 15. 15.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 4934/30, spoločnosti MEKI SK s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa

  Materiály
 16. 16.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc.č. 2064/7, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

 17. 17.Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta Bratislavy, do správy mestským častiam, za účelom zhodnotenia a zveľadenia majetku mesta

  Materiály
 18. 18.Návrh na doplnenie komisie o člena neposlanca

 19. 19.Rôzne