BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 29.04.2021

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 03. 2021

  Materiály
 2. 2.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie

 3. 3.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pomenovaní verejných priestranstiev v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  Materiály
 4. 4.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu novovzniknutej ulice v mestskej časti Bratislava-Rača

  Materiály
 5. 5.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu predĺženia existujúcej ulice v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 6. 6.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Čunovo

  Materiály
 7. 7.Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o.

  Materiály
 8. 8.Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

  Materiály
 9. 9.Personálne zmeny v príspevkovej organizácii MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

  Materiály
 10. 10.Dopad pandémie COVID-19 a protiopatrení na finančnú situáciu Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť

 11. 11.Návrh na odvolanie riaditeľa rozpočtovej organizácie RETEST centrum pre deti a rodiny, Ľadová 11, 811 05 Bratislava, IČO: 37926012 a návrh na vymenovanie riaditeľky rozpočtovej organizácie RETEST centrum pre deti a rodiny, Ľadová 11, 811 05 Bratislava, IČO: 37926012

 12. 12.Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave

 13. 13.Návrh na pridelenie dotácií v grantovom Podprograme 2 na podporu športových a vzdelávacích podujatí pre projekty v sume od 3 320 Eur do 10 000 Eur

 14. 14.Informácia o vzdaní sa členstva poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy Jána Hrčku v komisii pre ochranu verejného poriadku a v komisii pre školstvo, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 15. 15.Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave pre nájomcu ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. za účelom prevádzkovania mobilného odberového miesta na RT-PCR laboratórnu, alebo inú diagnostiku ako prípad hodný osobitného zreteľa

 16. 16.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 848/2009 zo dňa 17. 12. 2009, ktorým bol schválený nájom nebytových priestorov na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Úniu miest Slovenska so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa

  Materiály
 17. 17.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 14963/2, ulica Na Križovatkách, žiadateľom Ing. Petrovi Turlíkovi a manž. MUDr. Zuzane Turlíkovej bytom v Bratislave

 18. 18.Návrh na predaj alebo zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a spoločnosti BELL INVEST s. r. o., so sídlom v Bratislave

 19. 19.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemok vo vlastníctve spoločnosti Tatra banka, a.s., so sídlom v Bratislave

 20. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3121, pod kontajnerovým stojiskom k bytovému domu Ušiakova 10, 12, 14, 16

 21. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa odpustenia povinnosti zrealizovať investície nájomcom do budovy Starej tržnice v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVID-19 v sume 79 891,11 Eur vrátane DPH, pre ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – občianske združenie

 22. 22.Správa o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 23. 23.Návrh na transformáciu Bratislavskej mestskej karty a vytvorenie Bratislavského mestského konta

  Materiály
 24. 24.Zmena Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky o objektívnej zodpovednosti - STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA PREDKLADATEĽOM

 25. 25.Návrh na schválenie partnerských dohôd so zahraničnými partnermi v rámci projektu Klimaticky odolná Bratislava - Pilotné projekty zamerané na dekarbonizáciu, energetickú účinnosť budov a udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou v mestskom prostredí

 26. 26.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom časti nebytových priestorov v prevádzkovej budove, v areáli kúpaliska a prislúchajúceho vonkajšieho sedenia na Kúpalisku Rosnička, ul. M. Schneidera-Trnavského 2/C v Bratislave za účelom poskytovania služieb rýchleho občerstvenia

 27. 27.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 5490, parc. č. 7145, parc. č. 7146, parc. č. 4313 a parc. č. 4314

 28. 28.Návrh na ukončenie nájomného vzťahu dohodnutého Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0773-05-00 výpoveďou prenajímateľa hlavného mesta SR Bratislavy, nájomcovi spoločnosti GLOBAL plus, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 29. 29.Návrh na ukončenie nájomného vzťahu výpoveďou nájomnej zmluvy týkajúcej sa nebytových priestorov – podzemnej parkovacej garáže na Námestí M. Benku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, uzatvorenej medzi hlavným mestom SR Bratislavou a nájomcom Jaroslavom Červenkom

  Materiály
 30. 30.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1173/2 a parc. č. 1173/23, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľov, a priľahlých pozemkov parc. č. 1173/22 a parc. č. 1173/24, Toplianska ulica, Tomášovi Balaškovi a spol.

 31. 31.Návrh na zriadenie vecného bremena týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15294/49, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, v prospech Univerzitnej nemocnice Bratislava

 32. 32.Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 2555/661, Pod Zečákom, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 33. 33.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 34. 34.Interpelácie (o 14,00 h – po obedňajšej prestávke)

 35. 35.Rôzne

  Materiály
 36. .16.00 h vystúpenie občanov - v prípade vášho záujmu vystúpiť na zasadnutí mestského zastupiteľstva kontaktujte nás v zmysle rokovacieho poriadku čl. 13a odst. 3 písm. f) na mailovej adrese: zastupitelstvo@bratislava.sk deň vopred.

 37. .Poznámka:

  Interpelácie poslancov žiadame podávať ústne a e-mailom.
  Všetky dodatočné materiály (vrátane stanovísk komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy) budú zaslané e-mailom najneskôr v stredu (28. 04. 2021) popoludní.

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 688/2020 zo dňa 17.12.2020

 3. c.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 4. d.Informácia o súhrnných hodnotách prírastkov a úbytkov v inventarizácii nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy v období od 01.01.2020 do 31.12.2020

 5. e.Informácia o plnení unesenia č. 789/2017 časť B. – Akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy

 6. f.Informačný materiál o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy

 7. g.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac marec 2021