BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 1)

Návrh na predaj alebo zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a spoločnosti BELL INVEST s. r. o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj novovytvoreného pozemku registra „C“ KN v k. ú. Vinohrady, parc. č. 21698/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 21 m², vzniknutého podľa GP č. G1-1350/2020 oddelením od pozemku registra „C KN parc. č. 21698/1, LV č. 3495, spoločnosti BELL INVEST s. r. o., so sídlom Hurbanovo nám. 1, Bratislava, IČO 51086565, za kúpnu cenu 490,00 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 10 290,00 Eur,

s podmienkami:

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
 
Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko je na ňom umiestnený oporný múr v užívaní kupujúceho. Predajom pozemku parc. č. 21698/8 kupujúcemu sa zosúladí užívací stav s právnym stavom.