Návrh čiastkového uznesenia - Buocik Ján

Dopad pandémie COVID-19 a protiopatrení na finančnú situáciu Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

B. žiada
Vládu Slovenskej republiky o prehodnotenie stanoviska k poskytnutiu finančnej pomoci z dôvodu pandémie COVD-19 na finačnú situáciu obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, a dopravných podnikov mesta Košice, Prešov a Žilina.