Návrh čiastkového uznesenia - Aufrichtová Zuzana

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa odpustenia povinnosti zrealizovať investície nájomcom do budovy Starej tržnice v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVID-19 v sume 79 891,11 Eur vrátane DPH, pre ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – občianske združenie

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

znenie uznesenia:
„v sume 79 891,11 Eur vrátane DPH“
 
sa v celom návrhu uznesenia mení a znie:
„v sume 60 000,00 Eur vrátane DPH"