Návrh uznesenia - Hrčka Ján

Zmena Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky o objektívnej zodpovednosti

Mestské zastupiteľstvo

žiadaprimátora hlavného mesta SR Bratislavy
1. pripraviť návrh zmeny štatútu vo veci prenesenia kompetencií na vybraných úsekoch komunikácií na mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle novelizovaného zákona č …… o objektívnej zodpovednosti a následne inicioval legislatívny proces zmeny Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,

2. aby v období od 01. 05. 2021 do účinnosti zmeny Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v spolupráci s jednotlivými mestskými časťami hlavného mesta SR Bratislavy našiel dočasné riešenia uplatňovania objektívnej zodpovednosti na úseku dopravy pri porušovaní zákazu zastavenia a zákazu státia v zmysle prijatej novely zákona č. …… o objektívnej zodpovednosti.