BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 5490, parc. č. 7145, parc. č. 7146, parc. č. 4313 a parc. č. 4314

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
1. neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 1/2 na pozemku registra „E“ v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 5490 – orná pôda vo výmere 1 272 m², LV č. 5463, vo vlastníctve spoločnosti Centrop s. r. o., so sídlom Svätoplukova 30, Bratislava, IČO 36710148, za kúpnu cenu 489,72 Eur,

2. neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 1/16 na pozemku registra „E“ v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 7145 – orná pôda vo výmere 14 m², LV č. 2149, vo vlastníctve spoločnosti Centrop s. r. o., so sídlom Svätoplukova 30, Bratislava, IČO 36710148, za kúpnu cenu 0,67 Eur,

3. neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 1/16 na pozemku registra „E“ v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 7146 – orná pôda vo výmere 14 m², LV č. 2149, vo vlastníctve spoločnosti Centrop s. r. o., so sídlom Svätoplukova 30, Bratislava, IČO 36710148, za kúpnu cenu 0,67 Eur,

4. neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 1/12 na pozemku registra „C“ v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 4313 – orná pôda vo výmere 60 m², LV č. 8728, vo vlastníctve spoločnosti Centrop s. r. o., so sídlom Svätoplukova 30, Bratislava, IČO 36710148, za kúpnu cenu 30,37 Eur,

5. neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 1/12 na pozemku registra „C“ v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 4314 – orná pôda vo výmere 65 m², LV č. 8728, vo vlastníctve spoločnosti Centrop s. r. o., so sídlom Svätoplukova 30, Bratislava, IČO 36710148, za kúpnu cenu 32,90 Eur.