Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na zriadenie vecného bremena týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15294/49, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, v prospech Univerzitnej nemocnice Bratislava

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
zriadenie vecného bremena práva presahu stavby HELIPORTU – UNB BRATISLAVA RUŽINOV na časti pozemku registra „C“ KN, k. ú. Ružinov, parc. č. 15294/49 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 325 m², zapísaného na LV č. 9194, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v rozsahu dielu č. 1 vo výmere 112 m², vytvoreného GP č. 507/2020, úradne overeným Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom dňa 10. 11. 2020 pod č. G1-2297/2020, za odplatu v sume 15 935,35 Eur určenú znaleckým posudkom č. 2/2021 vyhotoveným znalcom Ing. Petrom Kapustom,

s podmienkami:

1. Zmluva o zriadení vecného bremena práva presahu stavby bude oprávneným z vecného bremena podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva o zriadení vecného bremena práva presahu nebude oprávneným z vecného bremena v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Oprávnený z vecného bremena v prípade výberu alternatívy 2 uhradí zvyšnú časť odplaty za zriadenie vecného bremena naraz do 30 dní od podpísania zmluvy o zriadení vecného bremena práva presahu stavby všetkými zmluvnými stranami.