Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - Zasadnutie 27.06.2024

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 31. 05. 2024

 2. 2.Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2023 a Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2023

 3. 3.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2024

 4. 4.Informácia o inventarizácii majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 31.12.2023

 5. 5.Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci Dotačného programu Strategická podpora kultúrnych podujatí pre rok 2024

 6. 6.Predloženie projektu „Revitalizácia parku Banšelova“ – Program Slovensko

 7. 7.Memorandum o spolupráci pri budovaní Zážitkového centra vedy s planetáriom

 8. 8.Informácia o spracovanom a kladne prerokovanom územnoplánovacom podklade Urbanistická štúdia zóny areál Palma

 9. 9.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ../2024 zo dňa .....2024, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2023 o dani za užívanie verejného priestranstva

  Materiály
 10. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa výpožičky nebytových priestorov v budove na Ventúrskej 4 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre občianske združenie Vox loci so sídlom v Bratislave

 11. 10a.Návrh na riešenie zhoršujúcej sa situácie výskytu komárov na území hlavného mesta

 12. 11.Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom v Bratislave, k. ú. Ružinov, v rámci projektu „Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA“

 13. 12.Návrh na predaj pozemkov ako prípadu hodného osobitného zreteľa fyzickým osobám

 14. 13.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Rusovce, k. ú. Čunovo a k. ú. Jarovce, parc. č. 691 a nasl., s Podielnickým družstvom DUNAJ (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 15. 14.Návrh na schválenie prípadov hodných osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľností

 16. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1294/5, pre mestskú časť Bratislava-Rača

 17. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu nebytových priestorov v stavbe na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre DONET, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 18. 17.Návrh na schválenie prípadov hodných osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľností pre mestské organizácie a obchodné spoločnosti

 19. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, pre spoločnosť Meopta, správa a údržba bytov, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 20. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu časti pozemkov v Bratislave na Železnej studničke, k. ú. Vinohrady, pre spoločnosť ORAVA-STAV s.r.o., so sídlom v Bratislave

 21. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa uzatvorenia dodatku k zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0560-07-00, k. ú. Ružinov, pre spoločnosť STANISLAV a SYN spol. s r. o.

 22. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia predmetu nájmu na Karloveskej 32 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves a zníženia nájomného, pre Rehoľu menších bratov konventuálov – minoritov so sídlom v Bratislave

 23. 22.Návrh na zúženie predmetu nájmu Zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0843 17 00 zo dňa 09.11.2017 ako prípadu hodného osobitného zreteľa uzatvorenej medzi hlavným mestom SR Bratislava a mestskou časťou Bratislava- Vrakuňa

 24. 23.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Mlynská dolina, do správy Komunálneho podniku Bratislavy

 25. 24.Návrh na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1866/19 a nasl., v prospech hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, pre účely stavby NS MHD II. Etapa

 26. 25.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu bytu na Chlumeckého 12 v Bratislave, k. ú. Ružinov, pre Materskú školu sv. Vincenta de Paul so sídlom v Bratislave

 27. 26.Návrh na schválenie koncesnej zmluvy na prevádzkovanie ekologickej prepravy pre návštevníkov ZOO Bratislava

 28. 27.Účtovné závierky a návrhy na vysporiadanie výsledkov hospodárenia obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy (MPS spol. s r.o., BID a.s., BSSM s.r.o., BVS, a.s., Halbart-Slovakia a.s.)

 29. 28.Personálne zmeny v orgánoch obchodných spoločností a organizácií s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 30. 29.Personálne zmeny v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Hlavným mestom SR Bratislava

 31. 30.Postup pri vymáhaní vybraných pohľadávok (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE) - Stiahnutý z rokovania predkladateľom

 32. 31.Návrh plánu kontrolnej činnosti mestskej kontrolórky hlavného mesta SR Bratislavy a jej útvaru na II. polrok 2024

 33. 32.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže – nájom nebytového priestoru na prízemí stavby so súpisným č. 577 (Apponyiho palác) na parcele č. 7 so vstupom z nádvoria Apponyiho paláca, Radničná 1 vo výmere 100,5 m² spolu s časťou nádvoria pred a za týmto nebytovým priestorom vo výmere 40+20 m², k. ú. Staré Mesto, zapísané na liste vlastníctva č. 1656 v k.ú. Staré Mesto

 34. 33.Návrh na nájom nebytových priestorov v stavbe so súpis. č. 436 na Uršulínskej 9 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 35. 34.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v správe STARZ (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 36. 35.Návrh na odstúpenie od nájomnej zmluvy týkajúcej sa nebytových priestorov vo výmere 109,20 m² v stavbe Mýtneho domčeka, k. ú. Petržalka, s nájomcom EKOPALETA, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave

 37. 36.Návrh na schválenie zmeny nájomcu a zmeny podmienok Zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0965 08 00 uzatvorenej s nájomcom pánom Idrisom Munišim

 38. 37.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemkom v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 25 a parc. č. 54, Kremeľská ulica, v spoluvlastníctve Miroslava Swierka a spol.

 39. 38.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5333/60, Podunajská ulica, spoločnosti FeBORD s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie vzťahu pozemku pod stavbou

 40. 39.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10710/21, vlastníkom podzemných garáží na Mraziarenskej ulici

 41. 40.Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Dúbravčická ulica, parc. č. 2097/100 a nasl., na realizáciu stavby „Cyklomost Dúbravka – Lamač“

 42. 41.Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemkov v Bratislave

 43. 42.Návrh na zverenie majetku mestským častiam v Bratislave

 44. 43.Návrh na zverenie bratislavských lavičiek mestskej časti hlavného mesta SR Bratislava–Dúbravka

 45. 44.Dodatok č. 1 o celomestskom charaktere ku Komunitnému plánu Bratislavy

 46. 45.Monitorovacia správa odpočtu Koncepcie mestskej bytovej politiky 2020 – 2030, za rok 2023

 47. 46.Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti

 48. 48.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 49. 49.Interpelácie

 50. 50.Rôzne

 51. .12.30 h vystúpenie občanov

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 2. b.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

 3. c.Informácia o počte prevádzkovateľov, herní s technickými zariadeniami a počte technických zariadení k 30.04.2024

 4. d.Informácia o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy

 5. e.Informácia o vybavovaní sťažností a petícií podaných hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave za rok 2023 Informácia o vybavovaní sťažností podaných v organizáciách zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023

 6. f.Informácia o výške platu primátora hlavného mesta SR Bratislavy