Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006-2010) - Zasadnutie 25.03.2010

 • 25. marca 2010, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 28. 2. 2010 a niektorých jeho ďalších uznesení

  Materiály
 2. 2.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. O predmetnom materiáli sa opätovne rokovalo v bode „Rôzne“.

 3. 3.Správa Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly

  Materiály
 4. 4.Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2009

 5. 5.Správa o výsledku kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 6. 6.Návrh Druhého doplnku k Plánu dopravnej obsluhy Bratislavského samosprávneho kraja

 7. 7.Návrh na realizáciu projektu "Preferencia električkovej dopravy na Račianskej radiále"

 8. 8.Návrh na realizáciu projektu "Trolejbusová trať Pražská - Hroboňova"

  Materiály
 9. 9.Analýza vývoja výnosu dane z nehnuteľností podľa jednotlivých katastrálnych území mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy za roky 2007 - 2009 a úspešnosti vymáhania pohľadávok z výnosu dane z nehnuteľností za roky 2007 - 2009

 10. 10.Návrh Dohody o spolupráci medzi "Twin-City mestami" Viedňou, hlavným mestom Rakúskej republiky a Bratislavou, hlavným mestom Slovenskej republiky

  Materiály
 11. 11.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 216/2007 v časti B zo dňa 4. 10. 2007

  Materiály
 12. 12.Návrh na schválenie obchodnej verejnej súťaže v Bratislave, k. ú. Petržalka, prevod nehnuteľností - pozemku parc. č. 3428 a stavby súp. č. 876 na pozemku parc. č. 3428, Andrusovova 11

  Materiály
 13. 13.Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemku parc. č. 380 a stavby súp. č. 100370, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže, Michalská 5 - Rokovanie k predmetnému bodu bolo prerušené a pokračovalo sa v ňom v bode „Rôzne“.

  Materiály
 14. 14.Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemkov parc. č. 7969/1 a parc. č. 7969/2 a stavby súp. č. 2786, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže, Radlinského 53

  Materiály
 15. 15.Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemku parc. č. 50 a stavby súp. č. 101396, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže, Zámočnícka 5

  Materiály
 16. 16.Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Trnávka, pozemkov parc. č. 14417, parc. č. 14418, parc. č. 14419 a stavby súp. č. 3849 a 3851, Materská škola, Kovorobotnícka 29, 31, Bratislava, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 17. 17.Návrh na schválenie predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 15850/244, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 18. 18.Návrh na schválenie predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 15850/246, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže -Predkladateľ stiahol materiál z rokovania mestského zastupiteľstva.

  Materiály
 19. 19.Návrh na predaj pozemkov a stavieb v Bratislave, k. ú. Trnávka, Vietnamská ul., formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 20. 20.Návrh na predaj časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4758/3, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 21. 21.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 6046/5, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 22. 22.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3400/156, spoločnosti ŠPORTSTAV PRIEVIDZA, spol. s r. o., so sídlom v Prievidzi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 23. 23.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15568/14, parc. č. 15568/36, parc. č. 15568/37 a parc. č. 15600/4, do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov

  Materiály
 24. 24.Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, pozemok parc. č. 9383/28 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemok parc. č. 9383/29, vo vlastníctve spoločnosti KOVOPROJEKT Bratislava a.s., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 25. 25.Návrh na prijatie daru - pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 4661/9

  Materiály
 26. 26.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 575/2008 zo dňa 20. 11. 2008

  Materiály
 27. 27.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 19477/2, spoločnosti ROYAL GARDEN, s.r.o., so sídlom v Bratislave - Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva.

  Materiály
 28. 28.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 21962/5, stavovskej organizácii Slovenská lekárska komora, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 29. 29.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9871/99, pre Mestský parkovací systém, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 30. 30.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3604 a parc. č. 4428/16, pre PETRŽALKA CITY, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 31. 31.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 850/2009 zo dňa 17. 12. 2009 - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

  Materiály
 32. 32.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome na Palkovičovej 7, Hraničnej 1, 3, Hraničnej 17, Miletičovej 29, Budovateľskej 6, Družicovej 1, Záhradníckej 66, Ipeľskej 13, Ipeľskej 15, Bodrockej 23, Korytníckej 1, Hany Meličkovej 21, 23, 25, Veternicovej 9, Veternicovej 1, Nemčíkovej 3, Landauovej 30, Kpt. Jána Rašu 3, Nemčíkovej 1, Hradištnej 31, 33, 35, Andrusovovej 3, Hálovej 17, Hálovej 9, Pifflovej 8, Lenardovej 18, Lenardovej 4, Gercenovej 9, 13, Zadunajskej ceste 7, Pečnianskej 1, 3, Kapicovej 1, Pifflovej 9, 11, Mamateyovej 10, 12, Mamateyovej 8, Romanovej 40, Vyšehradskej 3, Jasovskej 33, Smolenickej 5, vlastníkom bytov a nebytových priestorov

  Materiály
 33. 33.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 26/2007 zo dňa 1. 2. 2007

  Materiály
 34. 34.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 35. 35.Rôzne

 36. 35.1.Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemku parc. č. 380 a stavby súp. č. 100370, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže, Michalská 5

 37. 35.2.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

 38. 35.3.Návrh na doplnenie rámcového plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2010

 39. 35.4.Návrh na vstup hlavného mesta SR Bratislavy do projektu „Cyklomost II. - realizácia premostenia rieky Morava Devínska Nová Ves - Schlosshof“

 40. 35.5.Zriadenie prístupu na internet (WIFI) v rokovacej miestnosti počas zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 41. 35.6.Návrh na predloženie aktualizovaného znenia Dražobného poriadku hlavného mesta SR Bratislavy z 25. 4. 1996

 42. 35.6.Návrh na predloženie aktualizovaného znenia Dražobného poriadku hlavného mesta SR Bratislavy z 25. 4. 1996

 43. 36.Interpelácie

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 2. d.Informácia o implementácii zákona o sociálnych službách v podmienkach hlavného mesta SR Bratislavy

 3. e.Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 02 Informácia o vyhodnotení stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní

 4. f.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy za mesiac február 2010

  Materiály
 5. g.Informácia o prevode vlastníctva bytov v bytových domoch na ulici Rajčianska 12, Veternicová 19 v Bratislave - dopredaj

  Materiály
 6. h.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Trnavská 58, 62, 64, Hraničná 1, 3, Hraničná 5, Hraničná 17, Trenčianska 42, Miletičova 46, Bajzova 14, Ružová dolina 11, Ipeľská 13, Ipeľská 15, Hronská 26, 28, Korytnická 1, Estónska 2, 4, Rozvodná 11, Hany Meličkovej 21, 23, 25, Jamnického 2, Jamnického 18, Hlaváčikova 24, M. Schneidra-Trnavského 18, Kpt. Jána Rašu 1, Studenohorská 71, Hradištná 31, 33, 35, Andrusovova 3, Tupolevova 9, Tupolevova 8, Hálova 17, Tupolevova 4, Belinského 5, Hálova 9, Fedinova 16, Lenardova 18, Lenardova 12, Gercenova 9, 11, 13, Gercenova 31, Vavilovova 12, Vlastenecké námestie 7, Pečnianska 1, 3, Pečnianska 7, M. Curie-Sklodowskej 4, Mamateyova 10, 12, Mamateyova 8, Lachova 30, Hrobákova 9, Romanova 40, Vígľašská 3, 5, Vígľašská 7, Vígľašská 11, Vígľašská 8, Znievska 1, Znievska 38, Vígľašská 4, Budatínska 47, Budatínska 41, Vígľašská 19, Jasovská 5, Jasovská 33, Smolenická 5, Znievska 40, Bzovícka 26, Jasovská 43, Jasovská 47, Starhradská 6 vlastníkom bytov a nebytových priestorov

  Materiály