Mestská rada - Zasadnutie 10.09.2015

 • 10. septembra 2015, 09:00 h
 • Primaciálny palác, č.dv. 107
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. a.Zásady vybavovania petícií v podmienkach samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 2. b.Návrh VZN o dani z nehnuteľností na rok 2016

 3. c.Návrh VZN o parkovacej politike na území hlavného mesta SR Bratislavy a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy

 4. 1.Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015

 5. 2.Návrh riešenia prepravy ŤZP po spustení III. etapy IDS BK

 6. 3.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

 7. 4.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti - nebytového priestoru na Klariskej č. 16 pre Mgr. art. Martina Turanoviča

 8. 5.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k.ú. Rača, parc. č. 1561/8 ako prípadu hodného osobitného zreteľa a predaj parc. č. 1561/13, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov MUDr. Adama Hochela, MPH, PhD., a Silvie Hochelovej

 9. 6.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k.ú. Rača, parc. č. 981/23 a parc. č. 981/24, Silvii Anderson, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 10. 7.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Rača, parc. č. 17348/71, vlastníkom bytov Kadnárova 30-32-34 v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 11. 8.Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k.ú. Vinohrady, parc. č. 18380/6, parc. č. 18380/2 Mgr. art. Mariánovi Gregorovičovi a manželke Mgr. art. Andree Hlinkovej ako prípad hodný osobitného zreteľa

 12. 9.Návrh na predaj stavby súp. č. 9459 na parc. č. 5745 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice ako prípadu hodného osobitného zreteľa občianskemu združeniu RESOTY – Resocializačné komunity

 13. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v lokalite pred hlavnou stanicou ŽSR v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 23096/1, spoločnosti MC ERTLS s.r.o. so sídlom v Bratislave, parc. č. 23096/1, spoločnosti MEDIAPRESS Bratislava spol. s r. o. so sídlom v Bratislave, parc. č. 23096/11, parc. č. 23096/12, spoločnosti Tychler, s.r.o. so sídlom v Skalici

 14. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v staveb súp.č. I.7723 na pozemku parc. č. 21466/1 na Nábreží arm. gen.Ludvíka Svobodu v Bratislave, k.ú. Staré Mesto pre Bc. Darinu Moravčíkovú – Divya.sk so sídlom v Bratislave

 15. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, p.č. 21725/1, o.z. Nenápadní hrdinovia so sídlom v Bratislave

 16. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, Antonovi Hercegovi, JUDr. Zuzane Hercegovej, Ing. arch. Romanovi Hájekovi, JUDr. Borisovi Rekenovi a JUDr. Lucii Reken

 17. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc. č. 21588/4, Michalovi Borskému

 18. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 70/1, parc. č. 77/1, parc. č. 77/5 pre spoločnosť BYTY, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave

 19. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3110/50 pre spoločnosť develop BS s. r. o. so sídlom v Bratislave

 20. 18.Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k.ú. Vrakuňa, parc. č. 2761/4, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy za pozemky parc. č. 2126/7, parc. č. 2128/3, parc. č. 2127/3 vo vlastníctve Ing. Pavla Nemčeka, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 21. 19.Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3964/7, vo vlastníctve ŠPORTOVÉHO KLUBU HORY-VODA, za parc. č. 3964/6, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 22. 19a.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena k novovytvoreným pozemkom v Bratislave, k.ú. Rača, parc. č. 475/97, parc. č. 1486/7, spoločnosti RETKINS, s.r.o., so sídlom v Bratislave.

 23. 20.Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 17/2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2013 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2014

 24. 21.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 17/2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2013 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2014

 25. 22.Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc a lávky v mestských častiach Bratislava-Podunajské Biskupice, Bratislava-Rusovce, Bratislava-Nové Mesto a Bratislava-Staré Mesto

 26. 23.Informácia o projekte Elektronizácia služieb Bratislavskej samosprávy

 27. 24.Kritériá nakladania s pozemkami hlavného mesta SR Bratislavy pod radovými garážami vo vlastníctve iných subjektov

 28. 25.Informácia o spracovaní návrhu lokalít na umiestnenie nového cintorína na území Bratislavy, s vyhodnotením priestorových a funkčných podmienok

 29. 26.Koncepcia rozvoja Horskej cyklistiky na území Mestských lesov v Bratislave

 30. 27.Návrh dohody o cezhraničnej spolupráci medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spolkovou krajinou Dolné Rakúsko

 31. 28.Návrh na schválenie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov

 32. 29.Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci ZMOS za obdobie I. polrok 2015

 33. 30.Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2014

 34. 31.Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z., podanej na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE

 35. 32.Návrh na schválenie/neschválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže a zrušenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1866/1 Gagarinova ulica, Bratislava

 36. 33.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/17, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa – majetkovoprávne vysporiadanie

 37. 34.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, do správy mestskej časti Bratislava-Rača, športový areál na Černockého ulici – tretia časť

 38. 35.Návrh na aktualizáciu protokolov o zverení pozemkov v Bratislave do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, k.ú. Trnávka, Karlova Ves a Ružinov

 39. 36.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 619/1997 zo dňa 23.10.1997 prijatého k návrhu na dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Carlton Property, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 40. 37.Návrh na uplatnenie resp. neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta k spoluvlastníckemu podielu 14/80 nehnuteľností v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, a to k stavbe so súp. č. 889 a k pozemkom parc. č. 3476, 6477, Štefánikova 31 Bratislava

 41. 38.Návrh na uzatvorenie dohody o vydaní nehnuteľností k novovytvorenému pozemku v Bratislave, k.ú. Rača, parc. č. 4966/3 Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Bratislava – Rača

 42. 39.Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemku v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc. č. 4894 v prospech Viliama Hedla, Karola Hedla a Evy Mikšikovej – zrušenie duplicity spoluvlastníctva uzavretím Dohody o urovnaní a zosúladenie reálneho a právneho stavu

 43. 40.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Solivarská 11, Trenčianska 40, Nezábudková 36, 50, Kvetná 7, Páričkova 23, Košická 50, Latorická 19, Ipeľská 15, Tehelná 9, J.C. Hronského 16, Račianska 161, Hubeného 10, 12, 14, Novohorská 22, 24, 26, 28, 30, Janického 10, Pribišova 13, Ľuda Zúbka 29, Landauova 34, Tupolevova 6B, Hálova 18, Ševčenkova 20, Pečnianska 3, Pifflova 5, Lachova 39B, Kopčianska 82, Medveďovej 17, Vranovská 61, Vígľašská 9, Budatínska 41, Topolčianska 22 vlastníkom bytov

 44. 41.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 24. 9. 2015

 45. 42.Rôzne

 46. 43.Informačné materiály: