Bod č. 37

Návrh na uplatnenie resp. neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta k spoluvlastníckemu podielu 14/80 nehnuteľností v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, a to k stavbe so súp. č. 889 a k pozemkom parc. č. 3476, 6477, Štefánikova 31 Bratislava


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.