Bod č. 5

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k.ú. Rača, parc. č. 1561/8 ako prípadu hodného osobitného zreteľa a predaj parc. č. 1561/13, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov MUDr. Adama Hochela, MPH, PhD., a Silvie Hochelovej


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.