Bod č. 8

Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k.ú. Vinohrady, parc. č. 18380/6, parc. č. 18380/2 Mgr. art. Mariánovi Gregorovičovi a manželke Mgr. art. Andree Hlinkovej ako prípad hodný osobitného zreteľa


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.