Bod č. 20

Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 17/2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2013 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2014


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.