Bod č. 19a

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena k novovytvoreným pozemkom v Bratislave, k.ú. Rača, parc. č. 475/97, parc. č. 1486/7, spoločnosti RETKINS, s.r.o., so sídlom v Bratislave.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.