Bod č. 39

Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemku v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc. č. 4894 v prospech Viliama Hedla, Karola Hedla a Evy Mikšikovej – zrušenie duplicity spoluvlastníctva uzavretím Dohody o urovnaní a zosúladenie reálneho a právneho stavu


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.