Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 17.04.2018

 • 17. apríla 2018, 16:00 h
 • Magistrát, č.dv. 103
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: Budaj Ján
 • Pozvánka [46.88 kB]
 • Zasadnutie pokračuje 23.04.2018
 1. 1.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018

 2. 2.Vyhodnotenie plnenia uznesenia č.695/2016 zo dňa 7.12.2016-8.12.2016 – Informácia o vyhodnotení ekonomickej efektívnosti hospodárenia v poľovnom revíri „Lesopark“

  Materiály
 3. 3.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom stánku a prislúchajúceho vonkajšieho sedenia v Areáli zdravia Zlaté piesky za účelom poskytovania služieb rýchleho občerstvenia

  Materiály
 4. 4.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia

  Materiály
 5. 5.Petícia za zachovanie predajne MINIT v podchode na Hodžovom námestí, vyňatím z elektronickej verejnej súťaže a následne predĺžením nájomnej zmluvy z dôvodov hodných osobitného zreteľa, hlasovaním poslancov mestského zastupiteľstva

  Materiály
 6. 6.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1403/3, do podielového spoluvlastníctva Jozefa Bareja a Ireny Barejovej

  Materiály
 7. 7.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1032/60, parc. č. 1032/61, parc. č. 1032/62, parc. č. 1032/63, parc. č. 922/2, parc. č. 922/8, parc. č. 922/9, parc. č. 922/10, do výlučného vlastníctva spoločnosti PROTEA, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 8. 8.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, parc.č. 13594/2 a parc.č.13594/3, spoločnosti BOAT Reality, družstvo, so sídlom v Bratislave

 9. 9.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Rača, parc.č. 2026/9, Alstrova ulica, PhDr. Milanovi Sovovi s manželkou Mgr. Danicou Sovovou

  Materiály
 10. 10.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Dúbravka, parc.č. 890/2, Petrovi Horniakovi s manželkou Teréziou

  Materiály
 11. 11.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Petržalka – Jantárova cesta, parc.č. 4691/35, Františkovi Majtánovi

 12. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Nivy, parc.č. 21796/1, spoločnosti Wayden, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 13. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k.ú. Nivy, parc.č.21801, parc.č. 21800, parc.č.218797 a parc.č. 21796/1, spoločnosti Wayden, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 14. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc.č. 21709, spoločnosti DXT Development, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 15. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc.č. 2545/1, parc.č.2545/2, pre spoločnosť OTP Buildings, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 16. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc.č.4620/4, parc.č.5211/3, pre spoločnosť VI GROUP Starý háj s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 17. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc.č. 5393/1 a parc.č.5398/1, pre spoločnosť VODOTIKA-MG spol.s r.o., so sídlom v Bratislave

 18. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 794,79 m², nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 1188, postavenej na pozemkoch parc. č. 2885 a parc. č. 2886 na Batkovej ulici č. 2 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pre Centrum voľného času Klokan, so sídlom v Bratislave

 19. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru vo výmere 150,08 m², v stavbe, bez súpisného čísla – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pod pozemkami parc.č. 21550/1, parc.č. 21550/2 a parc.č. 21550/4, pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 20. 20.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc.č. 3737/20 a parc.č. 3737/21, Sokolská ulica, Eugenovi Orosovi s manželkou Rozáliou, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlého pozemku

  Materiály
 21. 21.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k.ú. Rača, parc.č. 1537/42, parc.č.1537/43, parc.č.1537/ 50, parc.č. 1537/57, parc.č. 1537/59, parc.č. 1537/65 a parc.č. 1537/73, Plickova ulica, spoločnosti Slovak Telekom, a.s., o sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlých pozemkov

 22. 22.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pozemok parc. č. 3400/160, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ulica Na vrátkach za pozemky parc. č. 882/1, parc. č. 882/2, parc. č. 882/17, parc. č. 882/91, parc. č. 882/92 a parc. č. 882/93, vo vlastníctve STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o., ulica Pod záhradami a návrh na zrušenie časti uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1427/2014 zo dňa 06. 03. 2014, a to podmienky č. 2 časti A. bodu 1.

  Materiály
 23. 23.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k.ú. Ružinov, v lokalite Martinského cintorína na Trnavskej ceste, do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 24. 24.Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009 - bod 5.2.2. protokolu a návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 912/2010, časť C, bod 1. zo dňa 25.03.2010

 25. 25.Návrh na prevod vlastníctva bytov v bytovom dome na ulici Dvojkrížna č.4,6 -dopredaj

 26. 26.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Mraziarenská 21, Záhradnícka 75, Račianska 63, Plickova 12, Hlaváčikova 35, Hálova 10, Námestie Hraničiarov 13, Strečnianska 7 vlastníkom bytov

  Materiály
 27. 27.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Narcisová 12, Narcisová 14, 16, Záhradnícka 75,77, Čiližská 30, Púpavová 15, Hany Meličkovej 13, Tupolevova 22, Medveďovej 24, Mamateyova 12 vlastníkom bytov

  Materiály
 28. 28.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, nezvereného do správy Mestskej časti Bratislava-Ružinov, prislúchajúceho k bytu č.1 v bytovom dome Budovateľská 7, zvereného do správy Mestskej časti Bratislava-Ružinov

 29. 29.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, parc.č. 12290/1 a parc.č. 12290/12, spoločnosti PBL, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 30. 30.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k.ú. Karlova Ves, parc.č. 22, mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

  Materiály
 31. 31.Návrh na neuplatnenie alebo uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k bytom č.1,2 a k nebytovému priestoru č. 2-12 v Bratislave, k.ú. Staré Mesto -Fraňa Kráľa 21, v podiele 404/2000

  Materiály
 32. 32.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

  Materiály
 33. 33.Návrh na späťvzatie žalobného návrhu k nehnuteľnostiam v Bratislave, k.ú. Staré Mesto -Žabotová 1, Bratislava, a to k stavbe so súp.č.103205 a k pozemkom parc.č. 7314/1,7314/5 a 7314/6

 34. 34.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 481/2016 zo dňa 28.04.2016, č.572/2016 zo dňa 30.06.2016, č.934/2017 zo dňa 27.09.2017, č. 935/2017 zo dňa 27.09.2017

  Materiály
 35. 35.Informácia o súhrnných hodnotách prírastkov a úbytkov nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy v období od 01.01.2017 do 31.12.2017

  Materiály
 36. 36.Rôzne