Bod č. 22

Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pozemok parc. č. 3400/160, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ulica Na vrátkach za pozemky parc. č. 882/1, parc. č. 882/2, parc. č. 882/17, parc. č. 882/91, parc. č. 882/92 a parc. č. 882/93, vo vlastníctve STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o., ulica Pod záhradami a návrh na zrušenie časti uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1427/2014 zo dňa 06. 03. 2014, a to podmienky č. 2 časti A. bodu 1.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.