Bod č. 18

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 794,79 m², nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 1188, postavenej na pozemkoch parc. č. 2885 a parc. č. 2886 na Batkovej ulici č. 2 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pre Centrum voľného času Klokan, so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.