Bod č. 4

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.