Bod č. 8

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, parc.č. 13594/2 a parc.č.13594/3, spoločnosti BOAT Reality, družstvo, so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.