Bod č. 10

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Dúbravka, parc.č. 890/2, Petrovi Horniakovi s manželkou Teréziou


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.