BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 29.09.2022

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 30. 06 2022 a k 31. 08. 2022 (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 2. 2.Zoznam kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a voľba mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy verejným hlasovaním (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

  UzneseniaUznesenie
 3. 3.Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2022

  UzneseniaUznesenie
 4. 4.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie podľa prílohy č.1

  UzneseniaUznesenie
 5. 5.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením

  UzneseniaUznesenie
 6. 6.Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – doplnenie čl. 78a – pôsobnosť mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti poskytovania príspevku za ubytovanie cudzinca

  UzneseniaUznesenie
 7. 7.Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.

  UzneseniaUznesenie
  Materiály
 8. 8.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2021, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.

  UzneseniaUznesenie
  Materiály
 9. 9.Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2021

  UzneseniaUznesenie
 10. 9a.Návrh Dodatku č. 2 k zmluve o spolupráci pri realizácií projektov v podfinancovaných mestských častiach hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  UzneseniaUznesenie
  Materiály
 11. 10.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na Dobrovičovej ulici, Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR so sídlom v Bratislave

  UzneseniaUznesenie
  Materiály
 12. 12.Návrh na schválenie zámeny ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľností v Bratislave, s Bratislavským samosprávnym krajom, so sídlom v Bratislave

  UzneseniaUznesenie
  Materiály
 13. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, Nivy, Nové Mesto, pod kontajnerovými stojiskami

  UzneseniaUznesenie
 14. 13a.Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1332/2022 zo dňa 23.06.2022, ktorým bolo schválené majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom v Bratislave, k. ú. Čunovo, na rozšírenie vstupnej komunikácie do Čunova

  UzneseniaUznesenie
 15. 14.Návrh na zrušenie časti B uznesenia č. 1154/2022 zo dňa 31. 3. 2022 a prijatie nového uznesenia pre pomoc Ukrajine

  UzneseniaUznesenie
 16. 15.Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1221/2022 zo dňa 28. 04. 2022, ktorým sa schválilo podanie žiadosti na získanie dotácií z Ministerstva dopravy a výstavby SR, a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na financovanie projektu nájomného a náhradného nájomného bývania na Muchovom námestí

  UzneseniaUznesenie
  Materiály
 17. 16.Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2021

  UzneseniaUznesenie
 18. 17.Aktualizácia územného generelu vodných tokov a protipovodňovej ochrany mesta Bratislavy – informácia o obstaraní územnoplánovacieho podkladu

  UzneseniaUznesenie
 19. 18.Riešenia pre zabezpečenie prevádzky Zimného štadióna Ondreja Nepelu na najbližšie mesiace vzhľadom na spoločnú žiadosť HC SLOVAN Bratislava, a. s., HC Slovan Bratislava – mládež a Modré Krídla Slovan, s.r.o. (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

  UzneseniaUznesenie
 20. 19.Návrh na riešenie žiadostí nájomcu nebytových priestorov na Uršulínskej 9 o odpustenie nájomného v súvislosti s pandémiou Covid-19

  UzneseniaUznesenie
  Materiály
 21. 20.Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie pohľadávok Domova jesene života z účtovnej evidencie Domova jesene života

  UzneseniaUznesenie
 22. 21.Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie pohľadávok Domova pri kríži z účtovnej evidencie Domova pri kríži

  UzneseniaUznesenie
 23. 22.Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie pohľadávok Domova seniorov Archa z účtovnej evidencie Domova seniorov Archa

  UzneseniaUznesenie
 24. 23.Návrh na zverenie bratislavských lavičiek, smetných košov a stojanov na bicykle mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  UzneseniaUznesenie
 25. 23a.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 943/2017 zo dňa 28. 9. 2017 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 997/2017 zo dňa 20. 11. 2017 a návrh Dodatku č. 1 k Zásadám poskytovania dotácií na rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov pochôdznych terás v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave

  UzneseniaUznesenie
  Materiály
 26. 24.Návrh na schválenie zmluvy o výpožičke hnuteľného majetku nachádzajúceho sa v nebytových priestorov v stavbe, so súp.č. 478 všeobecne známej ako „Divadlo P.O.Hviezdoslava“, na ulici Gorkého č. 17, na ulici Laurinskej č. 20 v Bratislave k.ú. Staré Mesto, na pozemkoch parc. č. 103/3 a parc. č. 105, zapísané na LV č. 1656 neziskovej organizácie Divadla Pavla Országha Hviezdoslava n.o.

  UzneseniaUznesenie
 27. 25.Návrh na schválenie výpožičky dlhodobého hnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy mestskej príspevkovej organizácii Komunálny podnik Bratislava

  UzneseniaUznesenie
  Materiály
 28. 26.Návrh na odpredaj neupotrebiteľného majetku (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

  UzneseniaUznesenie
 29. 27.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Cintorínska ulica 24, vo vlastníctve spoločnosti Bistro St. Germain s.r.o.

  UzneseniaUznesenie
 30. 28.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na pozemku v Bratislave, v k. ú. Rača, parc. č. 5499, lokalita Pri vinohradoch

  UzneseniaUznesenie
 31. 29.Návrh na vydanie súhlasu k odstráneniu stavby so súpis. č. 1831 – materskej školy a stavby bez súpisného čísla - bazén v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na Myjavskej ulici, pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto

  UzneseniaUznesenie
 32. 30.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Vajanského nábrežie, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  UzneseniaUznesenie
 33. 31.Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

 34. 32.Návrh na zastavenie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 13 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

  UzneseniaUznesenie
 35. 33.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  UzneseniaUznesenie
 36. 34.Interpelácie (o 14,00 h – po obedňajšej prestávke)

 37. 35.Rôzne

 38. .16.00 h vystúpenie občanov

 39. .Materiál na prihlásenie:

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 2. b.Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 1066/2021 zo dňa 16.12.2021

 3. c.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 4. d.Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 684/2020 zo dňa 26.11.2020

 5. e.Vecné a finančné vyhodnotenie operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácii I. a II. triedy na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v roku 2021/2022

  Materiály
 6. f.Informácia o návrhu nového kľúča zverenia ciest, chodníkov a trávnatých plôch medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a jeho mestskými časťami s cieľom odstrániť všetky súčasné nezrovnalosti a neefektívnosti (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE) - STIAHNUTÝ Z PROGRAMU

 7. g.Informácia o činnosti Dozornej rady Mestského centra Stará tržnica za rok 2021

  Materiály
 8. h.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy za 2. štvrťrok 2022