Návrh uznesenia

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 30. 06 2022 a k 31. 08. 2022

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy:
 
1.1. č.    220/2019 časť B zo dňa 27. 06. 2019
1.2 č.    221/2019 časť B zo dňa 27. 06. 2019
1.3 č.    676/2020 zo dňa 26. 11. 2020
1.4 č.    684/2020 zo dňa 26. 11. 2020
1.5 č.    950/2021 zo dňa 23. 9. 2021
1.6 č.    958/2021 časť C zo dňa 23. 09. 2021
1.7 č.  1039/2021 časť B zo dňa 18. 11. 2021
1.8 č.  1096/2021 časť B zo dňa 16. 12. 2021
1.9 č.  1267/2022 časť B zo dňa 26. 05. 2022
1.10 č.  1270/2022 časť B zo dňa 26. 05. 2022
 
2. Priebežne plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy:
 
2.1 č.     524/2001 časť B bod 2 zo dňa 15. 3. 2001
2.2 č.     673/2012 časť C bod 9 zo dňa 27. 06. 2012
2.3 č.     971/2013 časť C zo dňa 27. 02. 2013
2.4 č.     943/2013 zo dňa 07. 02. 2013 v znení uzn. č. 1033/2013 zo dňa 25. 04.  2013
2.5 č.   1147/2013 časť D bod  4 zo dňa 26. 06. 2013
2.6 č.   1326/2013 časť B bod 2 zo dňa 21. 11. 2013
2.7 č.   1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014
2.8 č.     619/2016 časť B bod 2.3 zo dňa 29. 09. 2016
2.9 č.   1174/2018 bod 2 zo dňa 22. 6. 2018
2.10 č.     149/2019 časť C bod 1 a 2 zo dňa 25. 04. 2019
2.11 č.     198/2019 bod 2 zo dňa 30. 5. 2019
2.12 č.     202/2019 časť B bod 3 zo dňa 27. 6. 2019
2.13 č.     345/2019 časť C zo dňa 21. 11. 2019
2.14 č.     352/2019 časť C zo dňa 12. 12. 2019
2.15 č.     370/2019 časť B zo dňa 12. 12. 2019
2.16 č.     377/2019 časť E bod 2 zo dňa 12. 12. 2019
2.17 č.     670/2020 zo dňa 26. 11. 2020
2.18 č.   1039/2021 časť C zo dňa 18. 11. 2021
2.19 č.   1154/2022 časť C zo dňa 31. 03. 2022
 
B. schvaľuje
3. Určenie nového termínu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy:
 
p. č. nositeľ uznesenia číslo uznesenia
zo dňa
pôvodný termín nový termín
splnenia uznesenia
3.1 primátor 1036/2018
časť B
zo dňa 21. 02. 2018
T:15. 06. 2018
    26. 09. 2019
    23. 06. 2022
TK: 1x ročne vždy k 30. 06
3.2 primátor 390/2020
časť B
zo dňa 30. 01. 2020
T: 31. 12. 2021
     Nový termín:
     29. 09. 2022
T: 31. 03. 2023
3.3 primátor 1005/2021
časť B
zo dňa 21. 10. 2021
T: 28. 08. 2022 T: 31. 12. 2022
3.4 primátor 1262/2022
zo dňa 26. 05. 2022
T: 29. 09. 2022 T: 31. 12. 2022
 
4. Zmenu textu uznesenia č. 746/2017 v časti B bod 3 dňa 29. 03. 2017
 
4.1 Pôvodný text uznesenia v časti B bode 3 v znení:
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy
 
B. žiada
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby
3. zabezpečil obstaranie zmien a doplnkov platného územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v lokalitách Haanova/Pankúchova,  pozemok parc. č. 326/1 a Mamateyova/Poloreckého, pozemok parc. č. 374, k. ú. Petržalka, z existujúceho funkčného využitia kód 101, viacpodlažná zástavba obytného územia, na funkčné využitie kód 1110, parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, stabilizované územie.
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 252/2019 časť B bod 4 podbod  4.1 schválilo zmenu znenia uznesenia a nový termín plnenia uznesenia v znení:
 
„T: schvaľovaní zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy č. 09
TK: 31. 12. 2020 a následne raz ročne“.
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1153/2022 časť B bod 2 podbod 2.13 boli  určené termíny kontroly plnenia predmetného uznesenia, TK: vždy k 30. 06. a k 31. 12.
 
sa nahrádza novým textom v znení:
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 
B. žiada
 
primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, aby
3.1 zabezpečil obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v lokalite Haanova/Pankuchova na pozemku parc. č. 326/1 v k. ú. Petržalka na podklade overenia urbanistickou štúdiou, ktorá variantne navrhne koncepciu riešenia územia na zonálnej úrovni a stanoví rozsah a druh funkčného využitia územia, pričom predmetom overenia budú výlučne funkcie šport, telovýchova a voľný čas, kód 401 a parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, kód 1110. Obstaranie urbanistickej štúdie v lokalite Haanova/Pankúchova môže zabezpečiť hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. K obstaraniu urbanistickej štúdie pristúpi príslušný orgán územného plánovania najneskôr v priebehu roka 2023 tak, aby bola predložená Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do konca roka 2023. Urbanistická štúdia sa spracuje za účasti verejnosti. Po obstaraní a predložení Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bude urbanistická štúdia využitá ako podklad pre prípravu v poradí prvých tematicky príbuzných zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
 
                                                                                        T: vždy k 30. 06. a k 31. 12.
 
3.2 zabezpečil obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v lokalite Mamateyova/Poloreckého na pozemku parc. č. 374 v k. ú. Petržalka z funkčného využitia územia viacpodlažnej zástavby obytného územia (kód 101) na funkčné využitie územia parkov, sadovnícke a lesoparkové úpravy (kód 1110)
 
                                                                                        T: raz ročne vždy k 31. 12.
 
4.2
Zrušenie bodu 4 v časti B uznesenia č. 746/2017 zo dňa 29. 03. 2017 v znení
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy
 
B. žiada
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby
4. po zverejnení oznámenia o začatí obstarávania zmien a doplnkov platného územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy požiadal stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka o vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere v lokalitách Haanova/Pankúchova, pozemok parc. č. 326/1 a Mamateyova/Poloreckého, pozemok parc. č. 374, v k. ú. Petržalka, v ktorom sa dočasne zakáže a obmedzí stavebná činnosť, najmä ak by mohla sťažiť alebo znemožniť budúce využitie územia podľa pripravovaných zmien a doplnkov platného územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy.
 
                                                                                        T: do 10 dní po zverejnení oznámenia