BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. začína
z vlastnej iniciatívy konanie podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) voči:
1. Ing. arch. Drahanovi Petrovičovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, pretože zistenia nasvedčujú tomu, že porušil svoju povinnosť podať oznámenie podľa čl. 7 ústavného zákona v lehote ustanovenej v čl. 7 ústavného zákona, t. z. do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie,
2. Mgr. Jánovi Bučanovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, pretože zistenia nasvedčujú tomu, že porušil svoju povinnosť podať oznámenie podľa čl. 7 ústavného zákona v lehote ustanovenej v čl. 7 ústavného zákona, t. z. do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie,
3. PaedDr. Oliverovi Krížovi, bývalému poslancovi Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, pretože zistenia nasvedčujú tomu, že porušil svoju povinnosť podať oznámenie podľa čl. 7 ústavného zákona v lehote ustanovenej v čl. 7 ústavného zákona, t. z. do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie,
B. vyzýva
1. podľa čl. 9 ods. 4 ústavného zákona poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy uvedeného v časti A bode 1 tohto uznesenia, aby sa vyjadril, prečo nepodal oznámenie podľa čl. 7 ústavného zákona v lehote do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu svojej verejnej funkcie, a aby toto vyjadrenie zaslal Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
2. podľa čl. 9 ods. 4 ústavného zákona poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy uvedeného v časti A bode 2 tohto uznesenia, aby sa vyjadril, prečo nepodal oznámenie podľa čl. 7 ústavného zákona v lehote do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu svojej verejnej funkcie, a aby toto vyjadrenie zaslal Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
3. podľa čl. 9 ods. 4 ústavného zákona bývalého poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy uvedeného v časti A bode 3 tohto uznesenia, aby sa vyjadril, prečo nepodal oznámenie podľa čl. 7 ústavného zákona v lehote do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu svojej verejnej funkcie, a aby toto vyjadrenie zaslal Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
C. poverujekomisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, aby
​1. doručila toto uznesenie verejným funkcionárom uvedeným v časti A tohto uznesenia v prípade,
2. vyzvala verejných funkcionárov uvedených v časti A tohto uznesenia, aby sa v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia vyjadrili, prečo nepodali oznámenie podľa čl. 7 ústavného zákona v lehote do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu svojej verejnej funkcie,
3. ak je to potrebné, v mene Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vykonala ďalšie dokazovanie v súlade s čl. 9 ods. 4 ústavného zákona v konaní, ktoré sa začalo podľa časti A tohto uznesenia.
T: do 10 dní odo dňa doručenia tohto
uznesenia mestského zastupiteľstva
D. ukladákomisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
​aby predložila na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy návrh rozhodnutia vo veciach, v ktorých sa začalo konanie podľa časti A tohto uznesenia.
T: do 180 dní odo dňa schválenia     
uznesenia mestského zastupiteľstva