Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - Zasadnutie 25.04.2024

 1. .Zloženie sľubu poslankyne

 2. 1.Vyhlásenie nastúpenia náhradníčky Ing. arch., Mgr. art Eleny Pätoprstej na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 3. 2.Personálne zmeny v komisiách Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 4. 3.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 29. 02. 2024 a k 31. 03. 2024

 5. 4.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2024

 6. 5.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ...../2024 z .....2024 o podrobnostiach pri elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb

  Materiály
 7. 6.Návrh na doplnenie a aktualizáciu uznesenia k žiadostiam na získanie dotácií z Ministerstva dopravy a výstavby SR a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na financovanie projektu nájomného a náhradného nájomného bývania na Muchovom námestí

 8. 7.Akčný plán pre udržateľnú energetiku a klímu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (SECAP)

 9. 8.Informácia o Akčnom pláne pre Bratislavu 2030 na roky 2024 – 2026

 10. 9.Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom v Bratislave, k. ú. Nivy, v rámci projektu „Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA“

 11. 10.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 573/26 Strmé Sady, Ivanovi a Eleonóre Kollárovým (stiahnuté z rokovania)

 12. 10a.Vyjadrenie podpory pre zámer vybudovania Múzea lodnej dopravy v priestoroch viacerých Národných kultúrnych pamiatok v lokalite Zimného prístavu v Bratislave

 13. 11.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1609/6 a 1609/1, Viničná ulica, Ing. Dušanovi Zajacovi

 14. 12.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 529/2, ulica Líščie údolie, Ing. Vladimírovi Kosecovi s manželkou

 15. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2856/4, neziskovej organizácii Národný Trust n. o., so sídlom v Bratislave, na prevádzkovanie komunitnej záhrady Prugerka

 16. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc č. 3449/146, pre Ing. arch. Zorana Michalčáka

 17. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 665/1 a parc. č. 668/19, na vybudovanie výbehu pre psov, pre mestskú časť Bratislava-Karlova Ves

 18. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Petržalka, Karlova Ves a Ružinov pod kontajnerovými stojiskami

 19. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3596 a parc. č. 3590, na vybudovanie a užívanie prístupového bezbariérového vstupu do bytového domu Hálova 7

 20. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, spoločnosti INTRADE Financial Investment, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 21. 19.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 250/2023 zo dňa 29.06.2023, ktorým bola schválená, ako prípad hodný osobitného zreteľa, zmena nájmu častí pozemkov pod reklamnými stavbami a dohoda o urovnaní vzájomných vzťahov so spoločnosťou NUBIUM, s.r.o, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 22. 20.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Podhradie, parc. č. 535/21 a nasl., spoločnosti VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. so sídlom v Bratislave

 23. 21.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 878 a nasl., v prospech spoločnosti VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. so sídlom v Bratislave

 24. 22.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 545/3 a parc. č. 535/12, Nábr. arm. gen. Ludvíka Svobodu, v prospech spoločnosti VYDRICA DEVELOPMENT, a.s., so sídlom v Bratislave

 25. 23.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže a ponukových konaní na prenájom pozemkov a nebytových priestorov v správe STaRZ (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 26. 24.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže – nájom nebytového priestoru na prízemí stavby so súpisným č. 577 (Apponyiho palác) na parcele č. 7 so vstupom z nádvoria Apponyiho paláca, Radničná 1 vo výmere 100,5 m² spolu s časťou nádvoria pred a za týmto nebytovým priestorom vo výmere 40+20 m², k. ú. Staré Mesto, zapísané na liste vlastníctva č. 1656 v k ú. Staré Mesto

 27. 25.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže – nájom časti parcely č. 967, Muránska 10 – Hrad Devín vo výmere 12,5 m², k. ú. Devín, zapísaná na liste vlastníctva č. 2004 za účelom dočasného umiestnenia mobilnej gastroprevádzky

 28. 26.Ukončenie likvidácie Nadácie Bratislava „v likvidácii“

 29. 27.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2023 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2023, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.

  Materiály
 30. 28.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom za rok 2023, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

 31. 29.Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodné spoločnosti mesta na rok 2024 (BVS, a.s., MPS spol. s r.o.)

  Materiály
 32. 30.Personálne zmeny v orgánoch obchodných spoločností a organizácií s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 33. 31.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných mestskou kontrolórkou hlavného mesta SR Bratislavy a jej útvarom

 34. 32.Petícia Dajme Šancovej šancu na život (o 14.00 h alebo ako prvý bod po obednej prestávke)

 35. 33.Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislava za rok 2023 (o 14.30 h ako prvý bod )

 36. 34.Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2023 (o 14.30 h ako druhý bod)

 37. 35.Výzva na predkladanie žiadosti na zmenu územného plánu za účelom zvýšenia dostupnosti bývania v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a rozšírenia verejných priestorov v oblasti Mlynské Nivy

 38. 36.Návrh na zverenie bratislavských lavičiek mestským častiam hlavného mesta SR Bratislava – Lamač, Nové Mesto, Podunajské Biskupice, Staré Mesto, Vrakuňa (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 39. 36a.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 913/2021 zo dňa 24.06.2021 týkajúceho sa zverenia nehnuteľnosti v mestskej časti Bratislava-Petržalka

 40. 37.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

 41. 38.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu verejného priestranstva v mestskej časti Bratislava-Petržalka

 42. 39.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry realizovaných v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020

 43. 40.Vyhlásenie o spolupráci pri koordinácií biologickej regulácie komárov, medzi partnermi projektu hlavným mestom SR Bratislava a združením Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March v slovensko-rakúskom prihraničnom území realizovaného v rámci programu spolupráce INTERREG VA SK-AT Slovenská republika

 44. 41.Návrh na zverenie dlhodobého hmotného majetku a drobného dlhodobého hmotného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do správy mestskej príspevkovej organizácie Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB

 45. 42.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie podľa prílohy č. 1

 46. 43.Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 216/2023 zo dňa 25. 05. 2023, ktorým boli zverené nehnuteľnosti v k. ú. Petržalka, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka

 47. 44.Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21717/1, Štefanovičova ulica, v prospech spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom v Bratislave

 48. 45.Návrh na uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 2070/31, Rybničná ulica, so spoločnosťou STK PROPERTY, s. r. o., so sídlom v Žiline

 49. 46.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 3889/1 a nasl., Eisnerova ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

 50. 47.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2523/1, Humenské námestie, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka

 51. 49.Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, stavby súpis. č. 815 na Maróthyho ulici, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 52. 50.Návrh zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 15/2022 zo dňa 29. 11. 2022 a návrh na schválenie všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží na prevod nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží na nájom nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy

 53. 51.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.36 vo výmere 36,34 m² v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 54. 52.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.31B vo výmere 44,44 m² v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 55. 53.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.33 vo výmere 10,07 m² v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 56. 54.Návrh na nájom nebytového priestoru č. NP 5 vo výmere 58,64 m², v časti B, na ulici Hany Meličkovej 11 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 57. 55.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 51,06 m² na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 58. 56.Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, Komárovská 37, stavba súpis. č. 9883, pozemky parc. č. 5228/1 a nasl., formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie

 59. 57.Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Kozia 9, stavba súpis. č. 1601, pozemok parc. č. 722, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie

 60. 58.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Priemyselná 3, 5, 9, Medzilaborecká 12, Sputniková 15, 17, Družstevná 8, Janka Alexyho 7, Vígľašská 11, vlastníkom bytov

 61. 59.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 412/2020 zo dňa 27. 02. 2020, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom Budovateľská 1, uznesenia č. 594/2020 zo dňa 24. 09. 2020, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom Družstevná 4

 62. 60.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 63. 61.Interpelácie

 64. 62.Rôzne

 65. .12.30 h vystúpenie občanov

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 2. b.Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2024 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 398/2023 zo dňa 14.12.2023

 3. c.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

 4. d.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Ružová dolina 22, Medzilaborecká 10, 12, Sputniková 15, 3, Sadmelijská 5, Pod Rovnicami 5, Vavilovova 8, Smolenická 8, vlastníkom bytov

 5. e.Správa o prijatých opatreniach vyplývajúcich z kontrol vykonaných útvarom mestskej kontrolórky na Magistráte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 186/1999 časť B zo dňa 02. 12. 1999

 6. f.Správa o plnení a prijatí opatrení Nadáciou mesta Bratislavy v zmysle správy o kontrole č. 2 vykonanej útvarom mestskej kontrolórky

 7. g.Informačný materiál o organizačných zmenách k 01. 03. 2024