Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - Zasadnutie 15.12.2022

 1. 1.Návrh rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 2. 3.Návrh na voľbu predsedu mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 3. 4.Návrh na voľbu členov mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 4. 5.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022 (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 5. 6.Návrh aktualizácie všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v časti § 9, ktorá sa týka úhrad za stravovanie (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 6. 7.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021 a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2021, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

  Materiály
 7. 8.Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.

 8. 9.Personálne zmeny v orgánoch obchodných spoločností a organizácií s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

  Materiály
 9. 10.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4410/6, a nasl., spoločnosti APOLLO ARENA s.r.o., so sídlom v Bratislave

 10. 11.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2134/3, Bezekova ulica, MUDr. Petrovi Haferovi s manželkou

 11. 12.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 755/4, Gbelská ulica, Marekovi Tunegovi s manželkou

 12. 14.Návrh na predaj pozemku ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, Brezová ulica, parc. č. 886/28, Ing. Milošovi Nemcovi a Janke Nemcovej

 13. 15.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21505/41, Ivanovi Stykovi a spol.

 14. 16.Návrh na predaj, ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3274/2 a parc. č. 3274/5, žiadateľom Richard Penev, Magdaléna Penevová a Barbora Schranzová

 15. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice a k. ú. Petržalka, na vybudovanie a užívanie prístupových bezbariérových vstupov do bytových domov

 16. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 7329/10, SLOVENSKÉMU VODOHOSPODARKEMU PODNIKU, štátny podnik, so sídlom v Bratislave

 17. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rusovce a k. ú. Čunovo, Podielnickemu družstvu DUNAJ so sídlom v Rusovciach

 18. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. so sídlom v Bratislave

 19. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Nové Mesto a Karlova Ves pod kontajnerovými stojiskami

 20. 24.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov a nádvoria v budove súp. č. 419 na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko so sídlom v Bratislave

 21. 25.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavebných objektov v Bratislave, realizovaných v rámci stavieb nachádzajúcich sa v k. ú. Staré Mesto, k. ú. Ružinov, k. ú. Nivy, k. ú. Jarovce, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave

 22. 26.Správa o výsledku kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 23. 27.Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2023

 24. 28.Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor

  Materiály
 25. 29.Návrh na schválenie späťvzatia podanej žiadosti na získanie dotácií z Ministerstva dopravy a výstavby SR, a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na financovanie projektu nájomného a náhradného nájomného bývania na Muchovom námestí

 26. 30.Návrh na schválenie podania žiadostí na získanie dotácií z Ministerstva dopravy a výstavby SR, a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na financovanie projektu nájomného a náhradného nájomného bývania na Muchovom námestí (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 27. 31.Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Adaptácia na zmenu klímy v Bratislave – NKP Sad Janka Kráľa, projektová príprava“ do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (kód výzvy IROP-PO7-SC76-2022-98)

 28. 32.Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Adaptácia na zmenu klímy v Bratislave – projekty vo verejnom priestore, projektová príprava“ do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (kód výzvy IROP-PO7-SC76-2022-98)

 29. 33.Návrh na prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie organizácií Depaul Slovensko, n.o.

 30. 34.Návrh na prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie organizácii Maltézska pomoc Slovensko o. z.

 31. 35.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3388/2, spoločnosti MMK 10, s.r.o., ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou garáže na Kuzmányho ulici

  Materiály
 32. 36.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5269/70, Mgr. Helene Jaššíkovej a spol., ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou rodinného domu na Baltskej ulici

 33. 37.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, Narcisová ulica, parc. č. 15585/2 pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa, do výlučného vlastníctva spoločnosti TRENDLINE, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 34. 38.Návrh na kúpu pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou „Rekonštrukcia cesta na Červený most, úsek Lamačská cesta – Dúbravská“

 35. 39.Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzájomných pohľadávok a vzťahov k pozemkom v Bratislave s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., so sídlom v Bratislave (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

  Materiály
 36. 40.Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 22300, Svätovavrinecká ulica, v prospech spoločnosti Zig Zag, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 37. 41.Informácia o interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 38. 42.Interpelácie (o 14,00 h – po obedňajšej prestávke)

 39. 43.Rôzne

 40. .16.00 h vystúpenie občanov

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 3. c.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 4. d.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za 3. štvrťrok 2022