Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 10.02.2022

 1. 1.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022

 2. 2.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2021 o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 3. 2a.Strategický rámec – PHSR Bratislava 2030

 4. 2b.Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.

 5. 3.Návrh dodatku č. 1 k zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Bratislava

 6. 4.Návrh Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy, Istrijská 22, Bratislava

 7. 5.Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej hlavným mestom SR Bratislavou v rokoch 2020 – 2021

 8. 6.Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 9. 7.Informácia o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja mestských lesov v Bratislave na základe uznesenia č. 1160/2018 časť B bod 2 zo dňa 26.04.2018

 10. 8.Informácia o plneni uznesenia č. 1798/2014 časť C body 1-10 zo dňa 23.10.2014 Mestských lesov Bratislava

 11. 9.Návrh na odpustenie odplaty za vecné bremeno pre žiadateľov Ing. Vladimíra Tomka a JUDr. Barboru Tomkovú

 12. 10.Návrh na vypovedanie zmluvy o nájme č. 052/5-1/16 týkajúcej sa časti pozemku za účelom umiestnenia automatu na predaj hračiek vo výmere 3m2 na pozemku reg. „C“ parc. č. 3888/3 v ZOO Bratislava, k.ú. Karlova Ves, s nájomcom RNDr. Martin Sulák so sídlom v Handlovej

 13. 12.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1302/500, manželom Gazdíkovcom

 14. 13.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 429/15 a časť parc. č. 429/14, Dane Hauserovej, ulica Pri vinohradoch

 15. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, spoločnosti FLORABEL s. r. o., so sídlom v Bratislave

 16. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 309/10, občianskemu združeniu Náš prievoz, so sídlom v Bratislave

 17. 16.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 264/2019 zo dňa 26. 09. 2019, ktorým schválilo ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti pozemku registra „C“ v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2570/2, mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, za účelom vybudovania a užívania verejného spevneného chodníka „Spojovací chodník Mokrohájska – OC Galéria Lamač

 18. 17.Návrh na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 958/10, parc. č. 958/25 a parc. č. 958/27, s Ing. Ondrejom Hrnčiříkom formou nájmu

 19. 18.Návrh na nájom nebytových priestorov v stavbe so súpis. č. 136 na pozemku parc. č. 4 na Laurinskej 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 20. 20.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na pozemku v Bratislave, registra „E“ KN, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 8040, v školskom dvore na Vazovovej ulici

 21. 20a.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, stavbe so súpis. č. 3287 vo veľkosti 1/6 vo vlastníctve Martiny Konrády Magulovej a vo veľkosti 1/6 vo vlastníctve Mareka Konrádyho

 22. 21.Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena práva stavby na pozemok v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22224/1, v prospech spoločnosti Bones a.s.

 23. 22.Návrh na neuplatnenie si práva na zvýšenie nájomného o infláciu nájomcom nebytových priestorov, ktorí boli zasiahnutí krízou v súvislosti s Covid-19

 24. 22a.Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových priestorov a pozemkov o poskytnutie zľavy z nájomného v súvislosti s pandémiou Covid-19

 25. 23.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 5186/2, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 26. 24.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, Donská ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica

 27. 25.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Medzilaborecká 12, Šalviová 50, Páričkova 13, Hagarova 15, Karloveská 29, 31, 35, Kuklovská 7, Hlaváčikova 21, Ľudovíta Fullu 13, Milana Marečka 7, Iľjušinova 6, Hálova 4, Gercenova 13, Kapicova 2, Kapicova 1, Pifflova 3, Černyševského 23, Romanova 42, Blagoevova 10, Blagoevova 18, Beňadická 4, Smolenická 10, vlastníkom bytov

 28. 26.Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to uznesenia č. 654/2005 zo dňa 31. 03. 2005, uznesenia č. 1011/2010 zo dňa 27. 05. 2010, uznesenia č. 249/2019 zo dňa 27. 06. 2019 – 28. 06. 2019, uznesenia č. 755/2021 zo dňa 18. 02. 2021, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovými domami

 29. 27.Návrh na vypustenie bodov z uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, a to uznesenia č. 517/2004 zo dňa 28. 10. 2004, uznesenia č. 943/2006 zo dňa 02. 02. 2006, uznesenia č. 965/2006 zo dňa 02. 03. 2006, uznesenia č. 1109/2006 zo dňa 06. 07. 2006, uznesenia č. 81/2007 zo dňa 29. 03. 2007, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Beniakova 24 – 34

 30. 28.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 24. 02. 2022

 31. 29.Rôzne

 32. 30.Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 24. 02. 2022

Informačné materiály

 1. a.Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom nájme nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021

 2. b.Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách na nájom pozemkov a nebytových priestorov

 3. c.Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách na nájom pozemkov, bytov a nebytových priestorov

 4. d.Princípy a štandardy verejného osvetlenia