Bod č. 21

Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena práva stavby na pozemok v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22224/1, v prospech spoločnosti Bones a.s.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.