Bod č. 20

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na pozemku v Bratislave, registra „E“ KN, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 8040, v školskom dvore na Vazovovej ulici


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.