Bod č. 2

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2021 o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.