Bod č. 16

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 264/2019 zo dňa 26. 09. 2019, ktorým schválilo ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti pozemku registra „C“ v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2570/2, mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, za účelom vybudovania a užívania verejného spevneného chodníka „Spojovací chodník Mokrohájska – OC Galéria Lamač


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.