Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 06.03.2023

 1. 1a.Koncepcia nakladania s majetkom mesta ( bude prerokované na aprílovom zasadnutí v prítomnosti vedúceho sekcie správy nehnuteľností – JUDr. Andreja Bednárika )

 2. 1.Návrh na zverenie drobného hnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do správy mestskej príspevkovej organizácie Komunálny podnik Bratislava

  Materiály
 3. 2.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 4. 3.Návrh na schválenie mimosúdnej dohody o urovnaní, týkajúcej sa bytu č. 2 na Vajanského nábreží 11 v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy

 5. 4.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove pri kríži

 6. 5.Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie Bratislavské centrum služieb

 7. 6.Návrh na schválenie nájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 19722/3 katastrálne územie Vinohrady, Bratislava – Železná studnička, pre spoločnosť Slovak Telekom, a.s., ako prípad hodný osobitného zreteľa

 8. 7.Návrh na nájom časti pozemku registra „C“ parc. č. 19571/8, katastrálne územie Vinohrady, Bratislava – Partizánska lúka, vo výmere 80 m2 za účelom prevádzky trampolíny, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.

 9. 8.Informácia o uskutočnení mimosúdneho rokovania vo veci súdneho sporu s Equis Invest, s.r.o. o zaplatenie sumy 10.983,917,- Eur s príslušenstvom a návrh konečnej dohody

 10. 9.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 597/2 a 2240/51, Námestie 6. apríla, Štefanovi Šubínovi

  Materiály
 11. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2932/3, Máriovi Zigmundovi

 12. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia predmetu nájmu v zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0184-21-00 v znení jej dodatku, uzatvorenej s Národnou bankou Slovenska, so sídlom v Bratislave, realizácia stavby „Úprava vonkajších komunikácií a priestorov 2. etapa“

 13. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v budove súpis. č. 478 na Laurinskej 20 v Bratislave, k. ú. Staré mesto, pre novovznikajúcu mestskú príspevkovú organizáciu Bratislavské centrum služieb so sídlom v Bratislave.

 14. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21550/1, Tatra banke, a.s., na predĺženie parkovacieho miesta pred budovou Tatracentra na Hodžovom námestí

  Materiály
 15. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5117, Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku

  Materiály
 16. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, Ružinov, Nové Mesto a Petržalka pod kontajnerovými stojiskami

 17. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 6082 a parc. č. 2958/9, Martinovi Pilišovi

  Materiály
 18. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia účelu nájmu nebytových priestorov a časti pozemku, súhlasu s podnájmom tretej osobe a súhlasu so stavebnými úpravami nebytových priestorov na Bagarovej 20 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pre Spoločenstvo kresťanov Christiana so sídlom v Bratislave. 3/2023

 19. 18.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1344/2022 zo dňa 23. 06. 2022, ktorým bola schválená zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava č. 740/2021 zo dňa 18. 02. 2021, ktorým bol ako prípad hodný osobitného zreteľa schválený nájom častí pozemkov pod reklamnými stavbami a dohoda o urovnaní vzájomných vzťahov, so spoločnosťou Akzent BigBoard, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 20. 19.Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1396/2014 zo dňa 30. 01. 2014, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, Dopravnému podniku Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 21. 20.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, Adámiho ulica, ako majetkovoprávneho usporiadania vzťahu

  Materiály
 22. 21.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 23026/20 a nasl., Révová ulica, Ing. Borisovi Deglovičovi, MPH a Ing. Soni Deglovičovej ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou

  Materiály
 23. 22.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9734/1, Tekovská ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov

  Materiály
 24. 23.Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Ružinov, Detské ihrisko Bachova, parc. č. 1234/178, do správy Mestskej časti Bratislava-Ružinov

 25. 24.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.33 vo výmere 10,07 m² v stavbe bez súpisného čísla - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.

  Materiály
 26. 25.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.31B vo výmere 44,44 m² v stavbe bez súpisného čísla - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.

  Materiály
 27. 26.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Muškátová 34, Sputniková 15, 17, Karloveská 33, Púpavová 3, Donnerova 17, 19, Markova 15, Rovniankova 22, Vranovská 65, 67, Znievska 11, vlastníkom bytov

  Materiály
 28. 27.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Sputniková 15, Kríková 4/A, Silvánska 11, Hany Meličkovej 3, Nobelovo námestie 9, Rovniankova 22, vlastníkom bytov

 29. 28.Rôzne