Bod č. 6

Návrh na schválenie nájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 19722/3 katastrálne územie Vinohrady, Bratislava – Železná studnička, pre spoločnosť Slovak Telekom, a.s., ako prípad hodný osobitného zreteľa


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.