Bod č. 7

Návrh na nájom časti pozemku registra „C“ parc. č. 19571/8, katastrálne územie Vinohrady, Bratislava – Partizánska lúka, vo výmere 80 m2 za účelom prevádzky trampolíny, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.