BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 07.02.2013

 • 7. februára 2013, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 12. 2012

  Materiály
 2. 2.Návrh na voľbu člena Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 3. 3.Návrh na odvolanie a vymenovanie niektorých riaditeľov mestských príspevkových organizácií - materiál bude doručený dodatočne

  Materiály
 4. 4.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na Nám. SNP v objekte Starej tržnice Bratislava, k. ú. Staré Mesto vo výmere 23,25 m2 občianskemu združeniu Bratislavské dobrovoľnícke centrum so sídlom v Stupave

  Materiály
 5. 5.Návrh na prenájom Starej tržnice Aliancii Stará tržnica na realizáciu projektu: Mestské centrum – Stará Tržnica

  Materiály
 6. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia nájmu pre spoločnosť Cable, s. r. o., Šustekova 37, 851 04 Bratislava, IČO: 35 977 809 o časť pozemkov parc. č. 2038/16, 2038/17 a 2038/36 v celkovej výmere 23,13 m² na vybudovanie žumpy a prívodu kanalizácie do žumpy pre prevádzku Vodno-lyžiarskeho vleku v Areáli zdravia Zlaté piesky, Senecká cesta 12 v Bratislave, k. ú. Trnávka

  Materiály
 7. 7.Návrh na doplnenie uznesenia MsZ č. 619/1997 zo dňa 23. 10. 1997 prijatého k návrhu na dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, a na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúci sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Carlton Property, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, parc. č. 4433/67 a parc. č. 4433/71, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Rezidencie Machnáč, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15641/7 a parc. č. 22192/39, spoločnosti HELIOS, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 10. 10.Návrh na predaj časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 22848/24, Ladislavovi Veverkovi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 11. 11.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21895/14 a parc. č. 21878/2, spoločnosti NEOPROT spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 12. 12.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/159 podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. a parc. č. 1020/152 ako prípadu hodného osobitného zreteľa, spoločnosti STAV-TRADE, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 13. 13.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1223/6 a 1223/15 podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. a parc. č. 1223/12, parc. č. 1223/13 a parc. č. 1223/14 ako prípadu hodného osobitného zreteľa, spoločnosti Agentúra SMER, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 14. 14.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1441/5 a parc. č. 1441/7, Yurymu Makarovovi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 15. 15.Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemok parc. č. 662/23 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky parc. č. 679/13 a parc. č. 679/14 vo vlastníctve spoločnosti URBIA ETA, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 16. 16.Návrh na uzavretie zmluvy o vzájomnom prevode pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka a Trnávka, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, a pozemkov v k. ú. Devín, vo vlastníctve spoločnosti Kráľova hora, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 17. 17.Návrh na usporiadanie právnych vzťahov v lokalite Predstaničné (Lisztovo) námestie so spoločnosťou Transprojekt s.r.o., ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 18. 18.Návrh na prevod akcií spoločnosti České aerolinie a.s., vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, spoločnosti Český Aeroholding, a.s., ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 19. 19.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 v súvislosti so žiadosťou o poskytnutie dotácie s MK SR na NKP Kaštieľ a Sýpka v Bratislave – Čunove

  Materiály
 20. 20.Návrh na vstup hlavného mesta SR Bratislavy do Združenia miest a obcí Slovenska

 21. 21.Protest Krajskej prokuratúry Bratislava proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 9/2012 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania a na iných verejne prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 22. 22.Petícia obyvateľov Bratislavy, ktorou žiadajú Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o zrušenie uznesenia, ktorým odovzdáva mesto svoj majetok, dom na Mýtnej 33, do nájmu OZ VAGUS za 1,00 Eur podľa zámeru schváleného na rokovaní mestského zastupiteľstva 26. 9. 2012

  Materiály
 23. 23.Informácia o postupnosti prác na realizácii parkovacej politiky hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 24. 24.Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne

  Materiály
 25. 25.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Landererova ul. 1, 811 09 Bratislava

  Materiály
 26. 26.Správa o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2011

  Materiály
 27. 27.Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných umeleckých školách a centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za školský rok 2011/2012

  Materiály
 28. 28.Informácia o riešení umiestnenia ZUŠ Exnárova a MŠ Bancíkova

 29. 29.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 30. 30.Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2012

 31. 31.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v budove Fitness Tehelné pole, Odbojárov 7 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto

  Materiály
 32. 32.Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 995, parc. č. 994/5, spoločnosti Pasmanta, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 33. 33.Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2265/6, spoločnosti BRAVAL, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 34. 34.Návrh na odpustenie dlhu vo výške 4.988,76 Eur

 35. 35.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 18.781,35 Eur s príslušenstvom

  Materiály
 36. 36.Návrh na prevod vlastníctva bytu v bytovom dome na ulici Dvojkrížna č. 4 - dopredaj

  Materiály
 37. 37.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Dohnányho 20, Banšelova 14, 16, Baltská 11, Brodská 2, Karloveská 55, Hlaváčikova 14, Hlaváčikova 4, Gallayova 10, M. Schneidra-Trnavského 22, M. Schneidra-Trnavského 20, Gessayova 45, Blagoevova 6, Krásnohorská 1, Vyšehradská 1, vlastníkom bytov

  Materiály
 38. 38.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytných domoch a hromadných garážach Dvojkrížna-hromandné garáže, Hlaváčikova 35, Pribišova- hromadné garáže, Rovniankova-garáže, Karloveská 51, vlastníkom garáží

  Materiály
 39. 39.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 898/2012 zo dňa 13. 12. 2012 časť A: Percentuálne podiely mestských častí

 40. 40.Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 759/1994 zo dňa 23.09.1994

 41. 41.Informácia o účasti členov-neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 4

  Materiály
 42. 42.Návrh na zmeny v komisiách Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy - materiál bude doručený dodatočne

  Materiály
 43. 43.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 44. 44.Interpelácie

 45. 45.Rôzne

 46. 12.2012 na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy a v organizáciách zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy

Informačné materiály

 1. .Prijaté uznesenie