BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 07.02.2013

 • 7. februára 2013, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Informácia o prevode pozemkov akciovej spoločnosti TEHELNÉ POLE, a.s. - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 2. 2.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 12. 2012 a zmena niektorých uznesení

  Materiály
 3. 3.Návrh na začatie rokovaní s Bratislavským samosprávnym krajom o stave cestných komunikácií hlavného mesta SR Bratislavy

 4. 4.Návrh na voľbu člena Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 5. 5.Informácia o prebiehajúcom verejnom obstarávaní na dodávku trolejbusov pre Dopravný podnik Bratislava

 6. 6.Návrh na odvolanie a vymenovanie niektorých riaditeľov mestských príspevkových organizácií - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

  Materiály
 7. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na Nám. SNP v objekte Starej tržnice Bratislava, k. ú. Staré Mesto vo výmere 23,25 m2 občianskemu združeniu Bratislavské dobrovoľnícke centrum so sídlom v Stupave

  Materiály
 8. 8.Návrh na prenájom Starej tržnice Aliancii Stará tržnica na realizáciu projektu: Mestské centrum – Stará Tržnica

  Materiály
 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia nájmu pre spoločnosť Cable, s. r. o., Šustekova 37, 851 04 Bratislava, IČO: 35 977 809 o časť pozemkov parc. č. 2038/16, 2038/17 a 2038/36 v celkovej výmere 23,13 m² na vybudovanie žumpy a prívodu kanalizácie do žumpy pre prevádzku Vodno-lyžiarskeho vleku v Areáli zdravia Zlaté piesky, Senecká cesta 12 v Bratislave, k. ú. Trnávka

  Materiály
 10. 10.Návrh na doplnenie uznesenia MsZ č. 619/1997 zo dňa 23. 10. 1997, prijatého k návrhu na dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, a na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúci sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Carlton Property, s. r. o., so sídlom v Bratislave - materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ

 11. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, parc. č. 4433/67 a parc. č. 4433/71, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Rezidencie Machnáč, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 12. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15641/7 a parc. č. 22192/39, spoločnosti HELIOS, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 13. 13.Návrh na predaj časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 22848/24, Ladislavovi Veverkovi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 14. 14.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21895/14 a parc. č. 21878/2, spoločnosti NEOPROT spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 15. 15.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/159 podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. a parc. č. 1020/152 ako prípadu hodného osobitného zreteľa, spoločnosti STAV-TRADE, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 16. 16.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1223/6 a 1223/15 podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. a parc. č. 1223/12, parc. č. 1223/13 a parc. č. 1223/14 ako prípadu hodného osobitného zreteľa, spoločnosti Agentúra SMER, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 17. 17.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1441/5 a parc. č. 1441/7, Yurymu Makarovovi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 18. 18.Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemok parc. č. 662/23 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky parc. č. 679/13 a parc. č. 679/14 vo vlastníctve spoločnosti URBIA ETA, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 19. 19.Návrh na uzavretie zmluvy o vzájomnom prevode pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka a Trnávka, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, a pozemkov v k. ú. Devín, vo vlastníctve spoločnosti Kráľova hora, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

 20. 20.Návrh na usporiadanie právnych vzťahov v lokalite Predstaničné (Lisztovo) námestie so spoločnosťou Transprojekt s.r.o., ako prípadu hodného osobitného zreteľa - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

 21. 21.Návrh na prevod akcií spoločnosti České aerolinie a.s., vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, spoločnosti Český Aeroholding, a.s., ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 22. 22.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 v súvislosti so žiadosťou o poskytnutie dotácie s MK SR na NKP Kaštieľ a Sýpka v Bratislave – Čunove

  Materiály
 23. 23.Návrh na vstup hlavného mesta SR Bratislavy do Združenia miest a obcí Slovenska

 24. 24.Protest Krajskej prokuratúry Bratislava proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 9/2012 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania a na iných verejne prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 25. 25.Petícia obyvateľov Bratislavy, ktorou žiadajú Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o zrušenie uznesenia, ktorým odovzdáva mesto svoj majetok, dom na Mýtnej 33, do nájmu OZ VAGUS za 1,00 Eur podľa zámeru schváleného na rokovaní mestského zastupiteľstva 26. 9. 2012

  Materiály
 26. 26.Informácia o postupnosti prác na realizácii parkovacej politiky hlavného mesta SR Bratislavy - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

  Materiály
 27. 27.Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne

  Materiály
 28. 28.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Landererova ul. 1, 811 09 Bratislava

  Materiály
 29. 29.Správa o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2011

  Materiály
 30. 30.Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných umeleckých školách a centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za školský rok 2011/2012

  Materiály
 31. 31.Informácia o riešení umiestnenia ZUŠ Exnárova a MŠ Bancíkova

 32. 32.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy - materiál bol presunutý na najbližšie rokovanie MsZ

  Materiály
 33. 33.Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2012 - materiál bol presunutý na najbližšie rokovanie MsZ

 34. 34.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v budove Fitness Tehelné pole, Odbojárov 7 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto

  Materiály
 35. 35.Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 995, parc. č. 994/5, spoločnosti Pasmanta, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 36. 36.Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2265/6, spoločnosti BRAVAL, s.r.o., so sídlom v Bratislave - materiál bol presunutý na najbližšie rokovanie MsZ

 37. 37.Návrh na odpustenie dlhu vo výške 4.988,76 Eur - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

 38. 38.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 18.781,35 Eur s príslušenstvom - materiál bol presunutý na najbližšie rokovanie MsZ

  Materiály
 39. 39.Návrh na prevod vlastníctva bytu v bytovom dome na ulici Dvojkrížna č. 4 - dopredaj - materiál bol presunutý na najbližšie rokovanie MsZ

  Materiály
 40. 40.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Dohnányho 20, Banšelova 14, 16, Baltská 11, Brodská 2, Karloveská 55, Hlaváčikova 14, Hlaváčikova 4, Gallayova 10, M. Schneidra-Trnavského 22, M. Schneidra-Trnavského 20, Gessayova 45, Blagoevova 6, Krásnohorská 1, Vyšehradská 1, vlastníkom bytov - materiál bol presunutý na najbližšie rokovanie MsZ

  Materiály
 41. 41.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytných domoch a hromadných garážach Dvojkrížna-hromandné garáže, Hlaváčikova 35, Pribišova-hromadné garáže, Rovniankova-garáže, Karloveská 51, vlastníkom garáží - materiál bol presunutý na najbližšie rokovanie MsZ

  Materiály
 42. 42.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 898/2012 zo dňa 13. 12. 2012 časť A: Percentuálne podiely mestských častí

 43. 43.Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 759/1994 zo dňa 23. 09. 1994 - materiál bol presunutý na najbližšie rokovanie MsZ

 44. 44.Informácia o účasti členov-neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 - materiál bol presunutý na najbližšie rokovanie MsZ

  Materiály
 45. 45.Návrh na zmeny v komisiách Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 46. 46.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy - materiál bol presunutý na najbližšie rokovanie MsZ

  Materiály
 47. 47.Interpelácie

 48. 48.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 3. c.Informácia o zmene zaradenia zastávok a železničných staníc do tarifných zón BID

  Materiály
 4. d.Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom nájme nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

  Materiály
 5. e.Informácia o počte zápisov na listoch vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy na základe vyhľadávacej činnosti za rok 2012

  Materiály
 6. f.Informácia o pridelených bytoch za obdobie 4. štvrťroka 2012

  Materiály
 7. g.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Slávičie údolie 26, Martinčekova 15, Račianska 63, Jána Stanislava 27, Hlaváčikova 4, Štefana Králika 16, Ševčenkova 2, Budatínska 37, Ľubovnianska 4, vlastníkom bytov

  Materiály
 8. h.Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou financovania rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave

  Materiály
 9. i.Informácia o prijímateľoch sociálnych služieb umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava za obdobie od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012

  Materiály
 10. j.Informácia o plnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy v zariadeniach pre seniorov GERIUM a Dom tretieho veku

  Materiály
 11. k.Informácia o prijatí a plnení opatrení vyplývajúcich z vykonanej kontroly v ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova č. 2, Bratislava

  Materiály
 12. l.Informácia o riešených škodách a záveroch k nim prijatých za obdobie od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy a v organizáciách zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 13. m.Informácia o počte hlasovaní poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

 14. n.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy za mesiac december 2012

  Materiály