Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 13.12.2022

 1. 1.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022 (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 2. 2.Návrh aktualizácie všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v časti § 9, ktorá sa týka úhrad za stravovanie (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 3. 3.Návrh na prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie organizácií Depaul Slovensko, n.o. (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 4. 4.Návrh na prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie organizácii Maltézska pomoc Slovensko o. z. (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 5. 5.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021 a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2021, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

 6. 6.Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.

 7. 8.Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor

 8. 9.Návrh na schválenie späťvzatia podanej žiadosti na získanie dotácií z Ministerstva dopravy a výstavby SR, a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na financovanie projektu nájomného a náhradného nájomného bývania na Muchovom námestí

 9. 10.Návrh na schválenie podania žiadostí na získanie dotácií z Ministerstva dopravy a výstavby SR, a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na financovanie projektu nájomného a náhradného nájomného bývania na Muchovom námestí (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 10. 11.Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Adaptácia na zmenu klímy v Bratislave – NKP Sad Janka Kráľa, projektová príprava“ do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (kód výzvy IROP-PO7-SC76-2022-98)

 11. 12.Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Adaptácia na zmenu klímy v Bratislave – projekty vo verejnom priestore, projektová príprava“ do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (kód výzvy IROP-PO7-SC76-2022-98)

 12. 13.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4410/6, a nasl., spoločnosti APOLLO ARENA s.r.o., so sídlom v Bratislave

 13. 14.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2134/3, Bezekova ulica, MUDr. Petrovi Haferovi s manželkou

 14. 15.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 755/4, Gbelská ulica, Marekovi Tunegovi s manželkou

 15. 17.Návrh na predaj pozemku ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, Brezová ulica, parc. č. 886/28, Ing. Milošovi Nemcovi a Janke Nemcovej

 16. 18.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21505/41, Ivanovi Stykovi a spol.

 17. 19.Návrh na predaj, ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3274/2 a parc. č. 3274/5, žiadateľom Richard Penev, Magdaléna Penevová a Barbora Schranzová

 18. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice a k. ú. Petržalka, na vybudovanie a užívanie prístupových bezbariérových vstupov do bytových domov

 19. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 7329/10, SLOVENSKÉMU VODOHOSPODARKEMU PODNIKU, štátny podnik, so sídlom v Bratislave

 20. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rusovce a k. ú. Čunovo, Podielnickemu družstvu DUNAJ so sídlom v Rusovciach

 21. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. so sídlom v Bratislave

 22. 25.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Nové Mesto a Karlova Ves pod kontajnerovými stojiskami

 23. 27.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov a nádvoria v budove súp. č. 419 na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko so sídlom v Bratislave

 24. 28.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavebných objektov v Bratislave, realizovaných v rámci stavieb nachádzajúcich sa v k. ú. Staré Mesto, k. ú. Ružinov, k. ú. Nivy, k. ú. Jarovce, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave

 25. 29.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3388/2, spoločnosti MMK 10, s.r.o., ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou garáže na Kuzmányho ulici

 26. 30.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5269/70, Mgr. Helene Jaššíkovej a spol., ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou rodinného domu na Baltskej ulici

 27. 31.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, Narcisová ulica, parc. č. 15585/2 pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa, do výlučného vlastníctva spoločnosti TRENDLINE, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 28. 32.Návrh na kúpu pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou "Rekonštrukcia cesta na Červený most, úsek Lamačská cesta – Dúbravská“

 29. 33.Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzájomných pohľadávok a vzťahov k pozemkom v Bratislave s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., so sídlom v Bratislave

 30. 34.Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 22300, Svätovavrinecká ulica, v prospech spoločnosti Zig Zag, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 31. 36.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 15. 12. 2022

 32. 37.Rôzne

 33. 38.Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 15. 12. 2022