Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 23.04.2018

 • 23. apríla 2018, 16:00 h
 • Magistrát, č.dv. 101
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: Budaj Ján
 • Pozvánka [39.04 kB]
 • Pokračovanie zasadnutia z 17.04.2018
 1. 20.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc.č. 3737/20 a parc.č. 3737/21, Sokolská ulica, Eugenovi Orosovi s manželkou Rozáliou, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlého pozemku

  Materiály
 2. 21.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k.ú. Rača, parc.č. 1537/42, parc.č.1537/43, parc.č.1537/ 50, parc.č. 1537/57, parc.č. 1537/59, parc.č. 1537/65 a parc.č. 1537/73, Plickova ulica, spoločnosti Slovak Telekom, a.s., o sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlých pozemkov

 3. 23.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k.ú. Ružinov, v lokalite Martinského cintorína na Trnavskej ceste, do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 4. 24.Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009 - bod 5.2.2. protokolu a návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 912/2010, časť C, bod 1. zo dňa 25.03.2010

 5. 25.Návrh na prevod vlastníctva bytov v bytovom dome na ulici Dvojkrížna č.4,6 -dopredaj

 6. 26.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Mraziarenská 21, Záhradnícka 75, Račianska 63, Plickova 12, Hlaváčikova 35, Hálova 10, Námestie Hraničiarov 13, Strečnianska 7 vlastníkom bytov

  Materiály
 7. 27.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Narcisová 12, Narcisová 14, 16, Záhradnícka 75,77, Čiližská 30, Púpavová 15, Hany Meličkovej 13, Tupolevova 22, Medveďovej 24, Mamateyova 12 vlastníkom bytov

  Materiály
 8. 28.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, nezvereného do správy Mestskej časti Bratislava-Ružinov, prislúchajúceho k bytu č.1 v bytovom dome Budovateľská 7, zvereného do správy Mestskej časti Bratislava-Ružinov

 9. 29.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, parc.č. 12290/1 a parc.č. 12290/12, spoločnosti PBL, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 10. 30.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k.ú. Karlova Ves, parc.č. 22, mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

  Materiály
 11. 31.Návrh na neuplatnenie alebo uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k bytom č.1,2 a k nebytovému priestoru č. 2-12 v Bratislave, k.ú. Staré Mesto -Fraňa Kráľa 21, v podiele 404/2000

  Materiály
 12. 32.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

  Materiály
 13. 33.Návrh na späťvzatie žalobného návrhu k nehnuteľnostiam v Bratislave, k.ú. Staré Mesto -Žabotová 1, Bratislava, a to k stavbe so súp.č.103205 a k pozemkom parc.č. 7314/1,7314/5 a 7314/6

 14. 34.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 481/2016 zo dňa 28.04.2016, č.572/2016 zo dňa 30.06.2016, č.934/2017 zo dňa 27.09.2017, č. 935/2017 zo dňa 27.09.2017

  Materiály
 15. 35.Informácia o súhrnných hodnotách prírastkov a úbytkov nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy v období od 01.01.2017 do 31.12.2017

  Materiály
 16. 36.Rôzne