Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 09.11.2020

 1. 1.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

 2. 2.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie

 3. 3.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a na odpísanie premlčanej pohľadávky a záväzkov v Dome tretieho veku

  Materiály
 4. 4.Verejný priestor na Tyršovom nábreží – ideový zámer

  Materiály
 5. 5.Baum_cityregion: príprava inštitucionalizácie funkčného cezhraničného mestského regiónu Bratislava - okolie

  Materiály
 6. 6.Návrh mimosúdnej dohody so žalovanou Máriou Uhrinovou Vinczeovou – ANDALEX

  Materiály
 7. 7.Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o.

  Materiály
 8. 8.Návrh na zvýšenie základného imania a zmenu zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o.

 9. 9.Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v budove výukového bazéna na Plavárni Pasienky, Junácka 4 v Bratislave pre nájomcu Fond na podporu športu ako prípad hodný osobitného zreteľa

  Materiály
 10. 10.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa stavebných objektov v Bratislave, k. ú. Nivy, a zriadenie vecného bremena, v prospech spoločnosti Stanica Nivy s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 11. 11.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5269/62 a ostatné, žiadateľkám Rozálii Pappovej a Juliane Gyetvaiovej

 12. 12.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, do podielového spoluvlastníctva spoločnosti XL, six s.r.o. so sídlom v Bratislave a spol., Kremeľská ulica

  Materiály
 13. 13.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 1769/3, Petrovi Poltárskemu s manželkou

 14. 14.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľnosti v okrese Pezinok, k. ú. Limbach, pozemku parc. č. 1213/8 s príslušenstvom, Pavlovi Chovancovi

 15. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru v stavbe so súpisným číslom 1280 na pozemku parc. č. 345, na Sedlárskej 2 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre žiadateľa Patrícia Šimbochová SIPA s miestom podnikania v Bratislave

  Materiály
 16. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 19779, spoločnosti BRATISLAVA WEST GATE, s. r. o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 17. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21885/1, Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky sosídlom v Bratislave

  Materiály
 18. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavebných objektov v Bratislave, nachádzajúcich sa na Vrančovičovej ulici v k. ú. Lamač, na električkovej trati Račianske mýto - Gaštanový hájik v k.ú. Nové Mesto, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 19. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2150/1 a parc. č. 3047, pre spoločnosť South City W, s.r.o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 20. 20.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, do správy príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave

  Materiály
 21. 21.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1210/2018 zo dňa 27. 09. 2018, ktorým bolo schválené zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, lokalita Filiálka, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 22. 22.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 102,47 m² v stavbe so súpis. č. 3038 na pozemku parc. č. 2823 na Jasovskej 1 v Bratislave, k. ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 23. 23.Návrh na nájom stavby bez súpisného čísla – Mýtneho domčeka, postavenej na pozemku parc. č. 21343 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 24. 24.Informácia o plnení časti B bodu 4 uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 692/2016 zo dňa 07.-08. 12. 2016 týkajúceho sa stavby parkoviska na Palkovičovej ulici v Bratislave

 25. 25.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku HB Blok Astrová 1,3, vlastníkovi nebytového priestoru

  Materiály
 26. 26.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Komárnická 46, Ondrejovova 9, Mesačná 13, Vietnamská 40, 42, Družstevná 6, Silvánska 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, Pod Rovnicami 11, Hanulova 1, Tranovského 41, Furdekova 6, Vilová 17, Gessayova 12, Šášovská 16, Topoľčianska 19, vlastníkom bytov

 27. 27.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 164/2019 zo dňa 25. 04. 2019, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Bebravskej 16, uznesenia č. 249/2019 zo dňa 27. 06. 2019 – 28. 06. 2019 , ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu k bytovému domu na Haburskej 3

  Materiály
 28. 28.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Mierová 18, Muškátová 20, Ondrejovova 9, Sadmelijská 1, Silvánska 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, Romanova 34, Topoľčianska 10, vlastníkom bytov

 29. 29.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke, konsolidovanej účtovnej závierke a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom za rok 2019, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

 30. 30.Rôzne