Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 09.09.2019

 1. 1.Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR BA za I. polrok 2019

 2. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

 3. 3.Návrh na obstaranie nového úveru pre hlavné mesto SR Bratislavu

 4. 4.Správa nezávislého audítora z auditu individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2018

 5. 5.Zúčtovanie vzťahov Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť s rozpočtom hlavného mesta za rok 2018

 6. 6.Informácia o Riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018, Návrh na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2018, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

  Materiály
 7. 7.Clean mobility

  Materiály
 8. 8.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 9. 9.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k.ú. Ružinov, parc.č. 4075/14 a parc.č. 4075/124, lokalita Nové Záhrady, Ing. Štefanovi Vargovi

 10. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 10374/2, Legionárska ulica, mestskej časti Bratislava-Staré Mesto alternatívne jeho zverenie do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  Materiály
 11. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2570/2, mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

  Materiály
 12. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5393/1, pre spoločnosť VODOTIKA - MG spol. s r.o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 13. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc.č. 3550, pre Vnútroblok, Občianske združenie so sídlom v Bratislave

 14. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10663/34, spoločnosti APIS home, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 15. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21949/121, spoločnosti REMING CONSULT a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 16. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21885/1, Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave

  Materiály
 17. 17.Návrh schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu dvoch častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Rusovce, parc. č. 251 a parc.č. 410, Úradu vlády Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 18. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho nájmu nebytového priestoru č. 2 v stavbe, so súpis. č. 2984, na Kopčianskej ul. č. 90 v Bratislave, k. ú. Petržalka, občianskemu združeniu Ulita so sídlom v Bratislave

 19. 19.Návrh na schválenie Dodatku č. 07 83 0166 04 06 k Nájomnej zmluve č. 07 83 0166 04 00 v znení dodatkov č. 1-5 ako prípadu hodného osobitného zreteľa z dôvodu započítania investícií vynaložených nájomcom na generálnu opravu šikmého rýchlovýťahu v nebytovom priestore na Moste SNP v k.ú. Petržalka, so spoločnosťou Zemegula, s.r.o.

 20. 20.Návrh na vysporiadanie pozemkov v Bratislave, k.ú. Petržalka, v prospech verejnoprospešnej stavby „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2.časť Bosákova ulica – Janíkov dvor

  Materiály
 21. 21.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k.ú. Karlova Ves, v areáli Zoologickej záhrady Bratislave, do správy mestskej príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Bratislava

  Materiály
 22. 22.Návrh na zverenie časti nehnuteľnosti v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, Staromestská knižnica na Blumentálskej ulici, do správy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto

  Materiály
 23. 23.Návrh na zverenie pozemkov registra „E“ KN parc. č. 3800 a parc .č. 3879/1, k.ú. Devínska Nová Ves, v areáli základných škôl I. Bukovčana č.1 a I. Bukovčana č.3, do správy mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves

  Materiály
 24. 24.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k.ú. Vinohrady, parc.č. 21649/4, parc. č. 22305/3 a parc. č. 22306/26, v prospech spoločnosti KRAMARE s.r.o. v likvidácii, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 25. 25.Návrh na odkúpenie nehnuteľností v Bratislave, k.ú. Rača, stavby so súpis.č.1421 a pozemkov parc.č. 4784/32 a nasl., vo vlastníctve Slovenskej republiky – v správe Železníc Slovenskej Republiky, za účelom vybudovania bytových priestorov a rozšírenia bytového fondu

  Materiály
 26. 26.Návrh na odpustenie zmluvnej pokuty v sume 13 379,00 Eur podľa Zmluvy o nájme pozemku č.08 83 0383 15 00 v znení Dodatku č. 08 83 0383 15 01 ukončenej dňa 31.08.2018, spoločnosti IWW Residence s.r.o., so sídlom v Bratislave

 27. 27.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Haburská 1, Muškátova 48, Šándorova 2,4, Súmračná 10, 12, 14, 16, Vrútocká 24, Vrútocká 38, Dvojkrížna 2, Bebravská 18, Hronská 10, Hagarova 1, Belinského 4, Vilová5, Vilová 7, Vilová 11, Vilová 15, Vilová 17, Vilová 19, vlastníkom bytov

  Materiály
 28. 28.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Podunajské Biskupice, parc.č. 5409/18 pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa - majetkovoprávne usporiadanie pozemku

  Materiály
 29. 29.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Muškátova 12, Muškátova 54, Šándorová 2,4, Súmračná 10,12,14,16, Hagarova 1, Majerníkova 8, Pribišova 2, Jána Smreka 14, Markova 15, Vilová 5, Vilová 7, Vilová 11, Vilová 15, Vilová 17, Vilová 19, vlastníkom bytov

  Materiály
 30. 30.Návrh na schválenie dodatku č.8/.../2019/N k Nájomnej zmluve č.42/2010 zo dňa 20.07.2010, ktorým sa rozširuje a upresňuje predmet nájmu o časť pozemku parc. č. 4358/38 a parc. č. 2038/1 v Areáli zdravia Zlaté piesky, Senecká cesta 2 v Bratislave, k. ú. Trnávka, predlžuje platnosť nájomnej zmluvy na dobu do 31.12.2029 a spresňujú podmienky užívania predmetu nájmu pre Cable , s.r.o., Šustekova 37, 851 04 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

  Materiály
 31. 31.Doplnenie členov KFSaPSaPMM

 32. 32.Rôzne