Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 25.04.2019

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 3. 2019

 2. 2.Návrh Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

 3. 3.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb

  Materiály
 4. 4.Zoznam kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a voľba mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy verejným hlasovaním (materiál bude prerokovaný o 10.00 h)

  Materiály
 5. 4a.Návrh na uplatnenie alebo na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na stavbu so súpis. č. 3112 a pozemok v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7434, vo vlastníctve neziskovej organizácie - Maják nádeje, n. o., v likvidácii - materiál bude prerokovaný po voľbe kontrolóra

 6. 5.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu podbránia a časti nádvoria Pálffyho paláca na Panskej ulici 19 v Bratislave, na dobu neurčitú, spoločnosti Galeria BK, a. s., so sídlom v Bratislave

 7. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme pozemku č. 7/2014 na dobu určitú od 1.6.2019 do 31.5.2020 pre Mgr. Júliusa Ďuriana, so sídlom v Bratislave

 8. 7.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, Vývojová ulica, k. ú. Rusovce, parc. č. 588/4, Štefanovi Meggyesimu a Kataríne Meggyesiovej

 9. 8.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 1420/3, Turistická ulica, Márii Teškovej

 10. 9.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1259/6, manželom Jirkovskovcom

  Materiály
 11. 10.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Radvanská ulica, a to pozemok parc. č. 1866/11 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky parc. č. 1772/26 a parc. č. 21505/22 v podielovom spoluvlastníctve Ing. Alexandra Čerevku s manželkou Ing. Katarínou Čerevkovou a Ing. Martina Mihala s manželkou Mgr. Andreou Mihalovou

  Materiály
 12. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 731, spoločnosti ReSpect, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 13. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17323/51, spoločnosti Konstrukt Invest s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 14. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 103,12 m², v stavbe, so súpis. č. 1183, na Bagarovej 20 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, na pozemku parc. č. 2879, občianskemu združeniu Inklúzia, so sídlom v Bratislave

 15. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1744/275 a parc. č. 1826/9, mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

 16. 16.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 17. 17.Návrh na poskytnutie odmeny mestskému kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie október 2018 až apríl 2019

  Materiály
 18. 18.Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy

  Materiály
 19. 19.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 20. 20.Doplnenie zástupcov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do správnej rady a dozornej rady neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n.o.

  Materiály
 21. 21.Návrh na schválenie člena Dozornej rady v združení Slovenský dom Centrope, Slovak House of Centrope za hlavné mesto SR Bratislavu

 22. 22.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Ružinov, v lokalite Cintorína Prievoz, do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy a mestskej časti Bratislava-Ružinov

 23. 23.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Čunovo, v areáli Kaštieľa v Čunove, parc. č. 543/4, do správy mestskej časti Bratislava-Čunovo

  Materiály
 24. 24.Návrh na odpustenie zmluvnej pokuty v sume 5 933,00 Eur podľa Zmluvy o nájme pozemku č. 08-83-1053-17-00 zo dňa 25. 01. 2018, vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu Svidnícka 7-13 v zastúpení spoločnosti Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 25. 25.Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0586 12 00 pre DAMP, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave - Stiahnutý z rokovania predkladateľom

 26. 27.Návrh na zrušenie predkupného práva vyplývajúceho z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Ing. Gabrielom Greššom, bytom Bratislava, na pozemok v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2408/6, Bartókova ulica

 27. 28.Návrh na zrušenie predkupného práva vyplývajúceho z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi hlavným mestom SR Bratislavou a MUDr. Martinom Demešom, bytom Bratislava, na pozemok v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/30, Bartókova ulica

  Materiály
 28. 30.Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 642/97, v prospech spoločnosti Bory, a. s., so sídlom v Bratislave

 29. 32.Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na prenájom časti pozemkov na letnú sezónu v Areáli zdravia Zlaté piesky a pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia

 30. 33.Návrh na nájom pozemku o výmere 20 m² ako časť parcely registra C KN č.19188/3 v Bratislave, k. ú. Vinohrady, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 31. 34.Informácia o zámere odkúpenia bývalej ubytovne v k. ú. Rača vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Železníc Slovenskej republiky za účelom vybudovania bytových priestorov a rozšírenia bytového fondu

  Materiály
 32. 35.Návrh na vypustenie bodov 24.1.1 - 24.1.29 z uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 144/2007 zo dňa 31. 05. 2007, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Osadná 9

 33. 36.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Košická 10, 12, 14, Bebravská 14, 16, 18, Holíčska 9, Gercenova 6B, vlastníkom bytov

  Materiály
 34. 37.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1066/2018 zo dňa 22. 02. 2018, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Plickova 8 a Podzáhradná 15

  Materiály
 35. 37a.Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

  Materiály
 36. 38.Petícia proti výstavbe „Polyfunkčného bytového domu Topoľčianska (materiál bude prerokovaný o 16:30 h po vystúpení občanov)

 37. 39.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 38. 40.Interpelácie (materiál bude prerokovaný ako prvý po obedňajšej prestávke)

 39. 41.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Inventarizácia majetku hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018

 4. d.Informácia o zmene Organizačného poriadku Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE

 5. e.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 6. f.Informácia o súhrnných hodnotách prírastkov a úbytkov nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy v období od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 7. g.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Košická 10, 12, 14, Švabinského 14, Planckova 4, vlastníkom bytov

  Materiály
 8. h.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac marec 2019